Facebook
Facebook
YouTube

Dobiega końca modernizacja mostu na rzece Pełcie, od której rozpoczęto przebudowę wysłużonej, miejscami nadmiernie przewężonej, a użytkowanej z dużym natężeniem ruchu drogi gminnej Głodowo – Przemiarowo o długości 1596 m. Obecnie na wyremontowanym moście montowane są nowe balustrady oraz bariery energochłonne.
Dla przypomnienia podajemy, że przebudowa drogi została podjęta z myślą o osiągnięciu następujących celów: poprawy stanu technicznego nawierzchni, zapewnienia sprawnej komunikacji pieszej i rowerowej, zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenia hałasu i emisji spalin.
Realizacja inwestycji stała się możliwa dzięki środkom pomocowym z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie pt. „Przebudowa dróg gminnych Głodowo – Przemiarowo nr 340429W i 340430W” jest wykonywane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wysokość dofinansowania 1.582.855,00 zł. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniesie 3.131.313,13 zł.
Wykonawcą inwestycji jest firma „Drogi i Mosty” Jan Kaczmarczyk.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku