AE2-ELEWACJE-WE
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Sejmik Województwa Mazowieckiego 25 kwietnia br. podjął uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między Województwem Mazowieckim
 a Gminą Pułtusk umowy w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych zadania
pn. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji, został złożony przez Gminę Pułtusk
w odpowiedzi na nabór ogłoszony przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
w Warszawie.

Województwo Mazowieckie dofinansuje zadanie w wysokości 5 579 988,07 mln zł
tj. do 50 % kosztów kwalifikowanych, w tym:
-w roku 2023 w kwocie: 161 909,49 zł
-w roku 2024 w kwocie: 3 056 473,03 zł
-w roku 2025 w kwocie: 2 361 605,55 zł

Już w II kwartale br. zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót.

Niniejsza inwestycja to przemyślana koncepcja stworzenia w mieście Pułtusk miejsca opieki, integracji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami. Do istniejącego budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku, zostanie dostawiony drugi budynek, połączony z istniejącym łącznikiem. Budynek ten w całości został zaprojektowany i będzie wykonany z uwzględnieniem potrzeb dzieci  z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Powstanie zupełnie nowa przestrzeń, która pomieści przedszkole z oddziałami integracyjnymi, miejsce odpowiedniej opieki, rehabilitacji i integracji dzieci, a jednocześnie zostanie usprawniony dostęp do obiektu osobom, które są niepełnosprawne ruchowo.

Działania Gminy Pułtusk zgodnie ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Pułtusk na lata 2021-2031, nakierowane są na poprawę jakości życia osób potrzebujących, poprzez zwiększenie jakości i efektywności pomocy społecznej oraz realizację działań na rzecz rodziny i osób wykluczonych.

Utworzenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi przyczyni się do kształtowania u rówieśników dzieci z niepełnosprawnościami od najmłodszych lat postaw i zachowań sprzyjających zrozumieniu istoty niepełnosprawności, szacunku i tolerancji. Zapewni równy start dzieciom z niepełnosprawnościami, w życie społeczne, rodzinne, a następnie zawodowe,  gdyż w przyszłości nie czując się inne, będą aktywnie, śmiało  i samodzielnie wchodziły w role społeczne. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami, działania podjęte w ramach inwestycji,  mają na celu umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami wysokie funkcjonowanie  w społeczeństwie. Są to działania wielopłaszczyznowe, obejmujące likwidację barier architektonicznych, wyposażenie sal pod kątem zajęć z zakresu integracji sensorycznej (SI) i innych terapii zajęciowych.

Zakres prac obejmuje:
– budowę nowego skrzydła przedszkola (co wzbogaci ofertę funkcjonalną placówki łącznie o 100 miejsc przedszkolnych) w pełni umożliwiającego swobodne i sprawne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową, z dostosowaniem komunikacji wewnętrznej budynku, szerokości otworów drzwiowych, przejść i przejazdów, toalet;
– przebudowę istniejącego budynku, który ma być funkcjonalną całością z nowym skrzydłem budynku; nowe skrzydło budynku ma być połączone z istniejącym obiektem łącznikiem, dostosowanym powierzchnią do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością ruchową;
-budowę chodnika z odpowiednim spadkiem w strefie wejściowej dla zaprojektowanego skrzydła przedszkola;
-budowę spocznika wejściowego o odpowiedniej powierzchni;
-umożliwienie swobodnego i sprawnego poruszania się pomiędzy piętrami osób z niepełnosprawnością ruchową poprzez budowę windy osobowej;
-zapewnienie miejsc parkingowych, przeznaczonych dla osób
z niepełnosprawnościami;
-wyposażenie obiektu;
-przebudowę placu zabaw;
-zagospodarowanie otoczenia przedszkola.

Informacja opracowana przez:
Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych