Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że w dniu 28 listopada 2019 r. uchwałą Nr XX/187/2019 z późn. zm. Rada Miejska w Pułtusku ustaliła zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym ustaliła bonifikaty przy ich sprzedaży. Do sprzedaży zostały przeznaczone lokale mieszkalne w następujących budynkach: al. Wojska Polskiego 7 al. Wojska Polskiego 13Aczytaj więcej…

Pułtusk gmina mapa

Burmistrz Miasta Pułtusk przeznaczył do wydzierżawienia część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 212/10 położonej w obrębie 14 miasta Pułtusk. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr KW OS1U/00052038/0. Przedmiotowy grunt położony jest na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w celu usytuowania altany śmieciowej.. Powierzchnia gruntuczytaj więcej…

BDO - logo

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, nastąpiły kolejne zmiany w BDO (bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Mają one znaczenie zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców. BDO – komunikat Zgodnie z rozporządzeniemczytaj więcej…

W ekspresowym tempie wykonano parking, który znajduje się tuż za siedzibą pułtuskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzdłuż ulicy Reformackiej. Do budowy parkingu wykorzystano kostkę betonową odzyskaną z przebudowy ulicy Nowy Rynek. Tym samym zostały przywrócone miejsca parkingowe, które po zmianie organizacji ruchu w ulicy Nowy Rynek były zlikwidowane na rzeczczytaj więcej…

zmiana terminów opłata

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, iż zgodnie z art. 15j oraz art. 53 ust. 1a Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020czytaj więcej…

Kontakty z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pułtusku możliwe są tylko drogą telefoniczną (tel. 23 692 04 04) w trakcie dyżurów, tj. w poniedziałki i środy w godz. od 14:00 do 16:00czytaj więcej…

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pułtusku,  z dniem 4 kwietnia 2020 r. odwołano Pana Jacka Lichomskiego z zarządu i funkcji Prezesa Zarządu spółki Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku oraz powierzono funkcję Prezesa czytaj więcej…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa logo

W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r.  Rolnicy mają czas naczytaj więcej…

wybory prezydenckie - baner

Mieszkańcy Miasta i Gminy Pułtusk W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta RP przedstawiam Państwu następujące wyjaśnienia: Organizacja i przeprowadzenie wyborów nie są zadaniem własnym gmin, tylko zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art.156 §1 Kodeksu wyborczego organ wykonawczy każdej gminy ( wójt/burmistrz/prezydent ), zobowiązany jest zapewnić obsługęczytaj więcej…

To nie żart. 1 kwietnia 2020 roku wykonana została płyta żelbetowa na moście Świętojańskim. To ważne wydarzenie, które pozwala na otwarcie nowego frontu robót. W następnej kolejności zostanie ułożona izolacja oraz krawężniki jezdni. Po zakończeniu tych prac firma realizująca zadanie przystąpi do ułożenia jezdni z kostki granitowej oraz robót związanychczytaj więcej…

TBS Pułtusk

Ideą powołania w Polsce w połowie lat 90 ubiegłego wieku Towarzystw Budownictwa Społecznego była budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach, dla osób o średnich dochodach. Kierowany tą zasadą samorząd naszej Gminy utworzył pułtuski TBS, funkcjonujący obecnie w formie spółki prawa handlowego. Od wielu lat sytuacja mieszkaniowa w naszym mieścieczytaj więcej…

Rynek

W związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania w handlu na straganie lub targowisku możeczytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że do dnia 10 kwietnia 2020 r w okresie przedświątecznym komunikacja będzie się odbywała bez zmian na trasach i  według kursów obowiązujących dotychczas od początku 2020 roku. Obowiązujące rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej pod linkiem https://pultusk.pl/komunikacja-miejska-rozklad-jazdy/ oraz są wywieszone na przystankach autobusowych. Referat Gospodarki Komunalnejczytaj więcej…

Zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce, Urząd Miejski w Pułtusku informuje o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.czytaj więcej…