Facebook
Facebook
YouTube

Zakończyła się przebudowa ulicy Ogrodowej. W poniedziałek 28 czerwca nastąpił odbiór techniczny inwestycji. Zakres robót obejmował położenie nawierzchni jezdni i budowę chodników z kostki brukowej. W tym celu w pierwszej kolejności wykonano nową kanalizację deszczową, następnie korytowanie i podbudowę, instalację krawężników i cieków przy-krawężnikowych, przebudowę instalacji teletechnicznych, budowę zjazdów oraz wykonanie oznakowania. Koszt przebudowy wyniósł 498.888,00 zł. Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków własnych Gminy Pułtusk. Wykonawca: firma „BRUK-POL” Grzegorz Musiński z Różana.
Płyty żelbetowe stabilizujące wcześniej nawierzchnię ulicy zostały zdemontowane i będą wykorzystane w innym miejscu zgodnie z gminnymi potrzebami.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku