Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

14 września dokonano odbioru technicznego robót drogowych w poddanej przebudowie ulicy Baltazara, polegających na rekonstrukcji jezdni, chodników, zjazdów oraz budowie ścieżki pieszo-rowerowej. Wcześniej przeprowadzono w tym miejscu gruntowny remont systemu kanalizacji deszczowej. Ścieżkę pieszo-rowerową urządzono po stronie zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza na długości 400 m, a następnie po stronie wschodniej aż do skrzyżowania z II Wygonem. Wzdłuż ulicy zostały wydzielone chodniki i pobocza. Umocniono również murkiem oporowym strome fragmenty skarpy.
Budowa ścieżek rowerowych w naszym mieście jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną – Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie  4.3.1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ścieżki i infrastruktura rowerowa.
W odbiorze uczestniczył Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski.
Kwota dofinansowania 382.172,94 zł. Koszt całości inwestycji 987.363.93 zł.
Wykonawcą inwestycji była firma DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku