Facebook
Facebook
YouTube

Odbioru robót budowlanych rozbudowy ulicy Granicznej, przebudowy ulicy Sarbiewskiego i przebudowy ulicy Sienkiewicza dokonano w poniedziałek 28 czerwca.

Zakres wykonanych robót zawierał:

1. Ulica Graniczna:
– budowę odwodnienia drogi – sieci kanalizacji deszczowej,
– budowę linii oświetlenia ulicznego,
– budowę nowego obiektu mostowego na kanale „Borsuki”,
– wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, chodników i zjazdów,
– wykonanie elementów organizacji ruchu.

2. Ulica Sarbiewskiego:
– wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, chodników i zjazdów,
– wykonanie elementów organizacji ruchu.

3. Ulica Sienkiewicza:
– wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, chodników i zjazdów,
– wykonanie elementów organizacji ruchu.

W ramach inwestycji zamontowano również elementy infrastruktury rowerowej i towarzyszącej: wiaty i stojaki rowerowe, samoobsługowe stacje serwisowe oraz kamery monitoringu.

Inwestycja była wykonywana w ramach dwóch programów dofinansowujących:

„Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną – Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – poddziałanie  4.3.1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ścieżki i Infrastruktura rowerowa (konkurs nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-026/16).
Wysokość dofinansowania:  965.752,27 zł.

Państwowy Fundusz Celowy: Fundusz Dróg Samorządowych, na podstawie Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. 2020, poz. 1430 ze zm.).
Wysokość dofinansowania:  1.921.429,76 zł.

Środki stanowiące wkład własny Gminy Pułtusk, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: 1.065.379,24 zł.

Całkowity koszt inwestycji:  4.607.431,50 zł.

W związku z zakończeniem inwestycji w połowie lipca planowany jest uroczysty piknik rowerowy na Popławach.

Fotogaleria w załączeniu.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku