Facebook
Facebook
YouTube

Ważna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców i pozostałych użytkowników drogi a w szczególności rowerzystów i pieszych oficjalnie została oddana do użytku. 14 lipca na mostku łączącym ul. Graniczną z ul. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego spotkali się przedstawiciele Samorządu Gminy Pułtusk wraz z zaproszonymi gośćmi.

Anna Żebrowska kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie reprezentowała Wojewodę Mazowieckiego Konstantego Radziwiła, Konrad Wojnarowski radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego reprezentował marszałka Adama Struzika. Nie mogło zabraknąć Radnych Rady Miejskiej w Pułtusku wraz z wiceprzewodniczącym Rady Edwardem Łaszczychem, Jana Kaczmarczyka – wykonawcy inwestycji właściciela firmy Drogi i Mosty, Dariusza Zielińskiego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego KND Inwesty, Jarosława Klejmenta – ENiA Energetyka i Automatyka oraz przedstawicieli mediów.

Mateusz Miłoszewski zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk pełniąc rolę gospodarza uroczystości, podkreślił, jak ważna jest to inwestycja z perspektywy bezpieczeństwa użytkowników tych dróg oraz dla rozwoju okolicznych osiedli. „Przebudowane ulice łączą dwa duże osiedla: Popławy z osiedlem Wyszkowskim. Ta inwestycja sprzyja dalszej rozbudowie” – skomentował.

Wykonany ciąg pieszo rowerowy od dł. 1 326 mb. łączy się z wykonanym wcześniej ciągiem w ul. Bartodziejskiej i ul. Gajkowicza, co tworzy ponad 3 kilometrową wygodną trasę rowerową.

Danuta Łada kierownik referatu inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych mówiła o szczegółach prac wykonanych w ramach Przebudowy ul. Sarbiewskiego i rozbudowy ul. Granicznej w mieście Pułtusk” realizowanej z  Funduszu Dróg Samorządowych współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Głos zabrali również zaproszeni goscie.

List gratulacyjny od Marszałka Województwa Mazowieckiego na ręce zastępcy burmistrza przekazał Konrad Wojnarowski Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: zastępcę Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Łaszczych, kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Anna Żebrowska, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski oraz wykonawca inwestycji Jan Kaczmarczyk.

Gmina Pułtusk podjęła działania w celu połączenia nowo wybudowanych ciągów pieszo rowerowych z drogą wojewódzką nr 618. Do Zarządu Dróg Wojewódzkich przekazana została koncepcja budowy ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Wyszkowskiej. Uzgodniona została już stała organizacja ruchu i obecnie koncepcję opiniuje Urząd Marszałkowski.

“Jesteśmy dobrej myśli, że wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich uda nam się połączyć komunikacyjnie wykonane przez gminę ciągi pieszo-rowerowe z ciągami w drodze wojewódzkiej” – wyraziła nadzieję kierownik Danuta Łada.

Zapraszam mieszkańców oraz gości naszego miasta na niedzielny piknik pod hasłem “zdrowo-rowerowo”, który odbędzie się w parku osiedlowym przy ul. Sarbiewskiego w godz. 15:00 -19:00. Warto wybrać się rowerami a będzie to okazją aby przemierzyć nowe odcinki ścieżek rowerowych. Szczegóły pod linkiem – kliknij.

O inwestycji:

Wykonanie przebudowy ul. Sarbiewskiego i Rozbudowy ul. Granicznej oraz ul. Sienkiewicza wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w pełnym zakresie możliwe było dzięki połączeniu czterech źródeł finansowania w ramach dwóch zadań ujętych w budżecie Gminy Pułtusk:

  1. Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną – Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – poddziałanie 4.3.1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ścieżki i Infrastruktura rowerowa (konkurs nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-026/16).

Wysokość dofinansowania: 965.752,27 zł

  1. Przebudowa ul. Sarbiewskiego i rozbudowa ul. Granicznej w mieście Pułtusk” ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Fundusz Dróg Samorządowych, na podstawie Ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. 2020, poz. 1430 ze zm.)

Wysokość dofinansowania: 1.921.429,76 zł

Natomiast środki na wkład własny do obu projektów, pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: w wysokości 1.076.873,34 zł. Pozostałe środki w kwocie 648.490,13 pochodziły z budżetu Gminy Pułtusk. Całkowity koszt inwestycji ulic: Sarbiewskiego, Granicznej oraz Sienkiewicza: 4.612.545,50 zł

WYKONAWCY:

Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk

Kacice 76, 06-100 Pułtusk

Nadzór Inwestorski w branży elektrycznej:

Energetyka i Automatyka Jarosław Klejment

Płocochowo 32a, 06-100 Pułtusk

Nadzór Inwestorski w branży drogowej i sanitarnej:

KND INVEST Dariusz Zieliński

Zambski Kościelne 15, 07-215 Obryte

Zakres wykonanych robót rozbudowy ulicy Granicznej i przebudowy ulicy Sarbiewskiego obejmował:

1) ul. Graniczna:

– budowa odwodnienia drogi – sieci kanalizacji deszczowej

– budowa linii oświetlenia ulicznego

– budowa nowego obiektu mostowego na kanale „Borsuki”

– wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, chodników i zjazdów

– wykonanie elementów organizacji ruchu

2) ul. Sarbiewskiego:

– wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, chodników i zjazdów

– wykonanie elementów organizacji ruchu

W ramach inwestycji zamontowano również elementy infrastruktury rowerowej i towarzyszącej:

Wiaty i stojaki rowerowe, samoobsługowe stacje serwisowe oraz kamery monitoringu.

Łączna długości wykonanego ciągu pieszo-rowerowego 1 326 mb.

Wydział Edukacji i Promocji
Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych