SESJA W TRYBIE ZDALNYM
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. poz. 713 i 1378) § 9 ust. 5 Statutu Gminy Pułtusk, na wniosek Pana Wojciecha Gregorczyka Burmistrza Miasta z dnia  12 marca 2020 r., zwołuję w dniu 16 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Pułtusku.

Zarządzam zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) przeprowadzenie sesji w trybie zdalnego obradowania. Uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal YouTube).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego położonego na terenie powiatów: sokołowskiego, węgierskiego, pułtuskiego, wołomińskiego, łosickiego, siedleckiego i ostrowskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2021.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”.
  6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz