ul. Bartodziejska remonty
Facebook
Facebook
YouTube

Ruszyła przebudowa kolejnej drogi na terenie miasta Pułtusk – ulicy Bartodziejskiej. Rozpoczął się pierwszy etap inwestycji – wykonanie odwodnienia drogi w postaci sieci kanalizacji deszczowej. W celu odpompowania nadmiaru wody gruntowej firma wykonująca zadanie zamontowała igłofiltry.

Przypominamy, że inwestycja realizowana jest w partnerstwie z Powiatem Pułtuskim na zasadzie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia zadania publicznego na odcinkach dróg stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Brokowskiej 37.

W kolejnych etapach realizacji inwestycji, po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej, przewidziano:

  • wykonanie przebudowy nawierzchni bitumicznej jezdni,
  • wykonanie chodnika z nawierzchnią z kostki betonowej, ciągu pieszo-rowerowego z nawierzchnią bitumiczną oraz zjazdów,
  • wykonanie elementów organizacji ruchu.

W planie realizacji zadania założono również montaż elementów obsługi uczestników ruchu rowerowego: wiat i stojaków rowerowych, punktów samoobsługi serwisowej, punktu monitoringu wizyjnego oraz oświetlenia.

W wyniku realizacji zadania powstanie blisko 0,67 km ścieżki rowerowej.

Całkowita wartość robót przewidzianych w umowie z wykonawcą wynosi 2.933.306,64 zł. Termin ich zakończenia przewidziano na 30 września 2020 r.

Inwestycja realizowana jest jako część zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej
w subregionie ciechanowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych