LXXXVI sesja Rady Miejskiej w Pułtusku - zdjęcie Urzędu Miasta w Pułtusku (1)
Facebook
Facebook
YouTube

Uprzejmie informuję, że zwołuję LXXXVI sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu
20 września 2023r. (środa) o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim
w Pułtusku – Sala Rady. 

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawy różne i informacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Pułtusk a Powiatem Pułtuskim dotyczącego tymczasowej poczekalni autobusowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Świętojańskiej 2 w Pułtusku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 22 miasta Pułtusk.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pułtusk i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk.
 14.  Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 15. Przedłożenie protokołów : LXXX, LXXXI i LXXXII  sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 16. Odpowiedzi na sprawy różne i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz