LX sesja Radu Miejskie (ogłoszenie)
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Uprzejmie informuję, że zwołuję LXXVI sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 31 stycznia 2023r. (wtorek) o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady. 

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk (portal transmisjaobrad.info).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawy różne i informacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy rzeczowej gminie Złoczowa, obwód Lwowski
  w Ukrainie.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Pułtusk w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pułtusk umowy, o której mowa w art. 33 p ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikaty przy ich sprzedaży.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego osiągniętych w 2022 r. w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk.
 14. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 15. Przedłożenie protokołu z LXXI sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 16. Odpowiedzi na sprawy różne i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz