Komunikat w sprawie przedłużenia wypłat świadczeń za pomoc uchodźcom 3
Facebook
Facebook
YouTube

Informuję, że na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.  z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1020 i 1336) Gmina Pułtusk przedłuża okres wypłaty świadczenia na okres 90 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, gdy osoba zakwaterowana spełnia jeden z poniższych warunków:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy (orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze  zm.) lub dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności. Ponadto świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób. Wymagany dokument: polskie lub ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/ niezdolności do pracy. Dokument potwierdzający niepełnosprawność wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności winien być przetłumaczony na j. polski przez tłumacza przysięgłego;

2) ukończyła 60 rok życia, w przypadku kobiety albo 65 rok życia, w przypadku mężczyzny;

3) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia. Świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci. Wymagany dokument: karta ciąży/zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę, wydane przez lekarza polskiej placówki medycznej;

4) samotnie sprawuje w Polsce opiekę nad trojgiem i więcej dzieci. Świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

5) jest małoletnim, który przybył do Polski bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim oraz małoletnim, który przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (małoletni wymieniony w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego. Wymagany dokument: postanowienie sądowe o ustanowieniu opiekuna tymczasowego dla małoletniego.

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Gregorczyk