Facebook
Facebook
YouTube

“Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że zgodnie z art. 176 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022, poz. 2265 z późn. zm.) w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Również art. 80 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022, poz. 2151 z późn. zm.) zakazuje m.in. poruszania się pojazdami po wałach przeciwpowodziowych.

Prawobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Narew wraz ze śluzami wałowymi należą do budowli przeciwpowodziowych, a droga techniczna (znajdująca się w korpusie wału) oraz rów przywałowy należą do obiektów związanych z nimi technicznie i funkcjonalnie, i przeznaczone są wyłącznie na potrzeby ochrony przed powodzią lub prowadzenia akcji ratowniczych i nie są przystosowane do ciągłego ruchu pojazdów mechanicznych. Zakazy te nie dotyczą przejeżdżania rowerem wzdłuż wałów przeciwpowodziowych.

Należy mieć na uwadze, że budowle przeciwpowodziowe chronią miasto Pułtusk i jego mieszkańców przed powodzią, wobec tego dbałość o ich dobry stan, a także reagowanie na ich niszczenie i dewastację to również powinność mieszkańców naszego miasta.”

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku