ścieżka rowerowa
Facebook
Facebook
YouTube

W piątek 14 lutego, w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: “Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” Al. Kardynała S. Wyszyńskiego w Pułtusku.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma Drogi i Mosty Jana Kaczmarczyka z Kacic.

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Ppłk A. Nowaka. Zaprojektowano frezowanie istniejącej bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Kard. S. Wyszyńskiego wraz z wymianą krawężników oraz wzmocnienie nawierzchni nakładką bitumiczną. Szerokość jezdni pozostanie bez zmian; wynosić będzie 6.0 m. Wyremontowane zostaną również nawierzchnie chodników i zjazdów na posesje przyległe. Wszystkie powierzchnie nieutwardzone w pasie drogowym zostaną zagospodarowane jako zieleńce.

Na pierwszym odcinku drogi tj. od Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Kleeberga ruch rowerowy odbywać się będzie jezdnią na zasadach ogólnych. Na dalszym odcinku wydzielone będą 1,5 m pasy rowerowe po obu stronach jezdni. Projektowana długość wybudowanych ścieżek rowerowych wynosi:  0,835 km.

W ramach zadania wykonana będzie również sieć kanalizacji deszczowej.

Wartość prac to 2 222 222,00 zł. brutto. Zadanie współfinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych