KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 13 – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Pułtusku z siedzibą przy ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk jest Burmistrz Miasta Pułtusk.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pultusk.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Miejskiego w Pułtusku i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  lub
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy, a podstawą
  do przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.
  lub
 7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres czasu wynikający z zawartej umowy.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub zawartej umowy.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.