Facebook
Facebook
YouTube
RSS

W środę 9 lutego w Urzędzie Miejskim zostały podpisane 3 umowyna wykonanie inwestycji pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg i ulic na terenie Gminy Pułtusk”. To bardzo dobra wiadomość. Inwestycje zostaną realizowane dzięki dofinansowaniu z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie obejmuje budowę i modernizację 2,5 km dróg i ulic w naszym mieście w 3 częściach, w następujących lokalizacjach:

Część 1: Przebudowa ulic Zaułek, Przechodnia i Nadwodna.

Zaplanowano przebudowę ww. ulic polegającą w szczególności na przebudowie jezdni, chodników, zjazdów, jak również elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu.
Zakres prac:
– roboty przygotowawcze,
– rozbiórka istniejących nawierzchni,
– roboty ziemne,
– wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,
– regulacja sytuacyjno-wysokościowa wpustów deszczowych,
– wykonanie podbudowy,
– wykonanie nowej nawierzchni dróg: bitumicznej lub  z kostki brukowej,
– wykonanie  nowych chodników i zjazdów,
– wykonanie oznakowania drogowego,
– uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego.
Kwota brutto, za jaką zostanie wykonana robota  998.000,00 zł.

Część 2: Rozbudowa ulic Makowej i Jaśminowej oraz przebudowa ulic Tulipanowej i Chabrowej.

Zakres prac:
– roboty przygotowawcze,
– roboty ziemne,
– wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,
– regulacja sytuacyjno-wysokościowa wpustów deszczowych,
– wykonanie podbudowy,
– wykonanie  nawierzchni dróg: bitumicznej lub z kostki brukowej,
– wykonanie  nowych chodników i zjazdów,
– odwodnienia – poprzez budowę kanalizacji deszczowej i skrzynek rozsączających,
– wykonanie  oświetlenia ulicznego,
– wykonanie oznakowania drogowego,
– uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego.
Kwota brutto, za jaką zostanie wykonana robota 1.988.000,00 zł.

Część 3: Przebudowa ulic: Aleja Solidarności, Tadeusza Kutrzeby, Władysława Andersa, Stanisława Maczka, Rafała Krajewskiego.

Zakres prac:
– roboty przygotowawcze,
– rozbiórka istniejących nawierzchni,
– roboty ziemne,
– budowa kanału technologicznego (ul. Krajewskiego),
– regulacja sytuacyjno-wysokościowa wpustów deszczowych,
– wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,
– wykonanie podbudowy,
– wykonanie  nawierzchni dróg: bitumicznej lub z kostki brukowej,
– wykonanie  nowych chodników i zjazdów,
– odwodnienia poprzez budowę lub  remont kanalizacji deszczowej, lub powierzchniowo,
– wykonanie lub modernizacja oświetlenia,
– wykonanie oznakowania drogowego,
– uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego,
– wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych (ul. Krajewskiego) wraz z palikowym system stabilizującym dla drzew. Średnica palika 60 mm, wysokość palika dostosowana do danej wysokości drzewa.
Kwota brutto, za jaką zostanie wykonana robota  4.100.000,00 zł.

Łączna wartość inwestycji to 7.086.000,00 zł brutto.

Wykonawcą robót będzie firma Paweł Goc Brukarstwo z Nasierowa Dolnego, gmina Gołymin, która solidnie zrealizowała przebudowę pułtuskich ulic staromiejskich.

Jest to bardzo ważna wiadomość również z uwagi na rokrocznie pojawiające się na przedwiośniu problemy z jakością nawierzchni niektórych dróg i ulic jak choćby te podeszczowe wspominane ostatnio w lokalnych mediach w odniesieniu do drogi gminnej w Bobach czy ulicy Zielona Dróżka. W obu tych przypadkach sprawa jest o wiele bardziej złożona. Są to bowiem typowe drogi gruntowe (nie tak dawno jeszcze polne), przy których z czasem powstawały posesje i domostwa, przy pełnej świadomości mieszkańców, iż nie ma w tym miejscu odpowiedniej infrastruktury drogowej, w tym instalacji kanalizacji deszczowej, która gdyby była, problem by nie występował. W przypadku drogi gminnej w Bobach postanowiono natychmiast o interwencyjnym umocnieniu jej poprzez umocnienie żwirówki kruszywem. Jeśli chodzi o ulicę Zielona Dróżka, Gmina opracowała koncepcję, która zakłada konieczność poszerzenia drogi w taki sposób, by móc uzyskać parametry drogi zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Opracowana niedawno koncepcja oprócz uwidocznienia problematyki i skali wykupu gruntów na poszerzenie drogi (grunt + naniesienia + ogrodzenia + zieleń + chodniki itp.), za które Gmina zobowiązana jest wypłacić odszkodowania, wskazuje na wcześniejsze zaniechania, będące skutkiem braku decyzji o sporządzeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. A właśnie zapisy zawarte w tym planie powinny wyznaczać niezbędne układy komunikacyjne, adekwatnie do rozwoju mieszkalnictwa, by móc realizować odpowiedzialnie i z należytą perspektywą rozbudowy i rozwoju miejskiej infrastruktury. Brak kompletnego, zgodnego z planem, uzbrojenia terenu (kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodnej i gazowej) sprawia, iż odprowadzenie wód opadowych odbywa się jedynie do najbliższego rowu melioracyjnego. Jednakże, aby możliwe było prawidłowe odprowadzanie wód opadowych z ulicy Zielona Dróżka, konieczne jest co najmniej wykonanie systemu ulic zgodnego z ww. koncepcją.
Ponadto poważnym ciągnącym się i nierozwiązywanym przez długie lata problemem, niedawno jednak uporządkowanym, była często tonąca w niemal nieustannych zastoiskach wody deszczowej ulica Sosnowa na osiedlu Popławy. Zainstalowany system odsączania wód opadowych z tej ulicy z przesyłem do rowu na przeciwległą stronę drogi powiatowej – ulicy Tartacznej – wszystko wskazuje na to, że stał się skutecznym rozwiązaniem.

Kolejna dobra wiadomość jest taka, że do końca lutego został wydłużony termin umożliwiający złożenie wniosków o dofinansowanie budowy i remontów dróg z rządowego Funduszu Polski Ład. Władze samorządowe Gminy Pułtusk, dostrzegając kolejne potrzeby w tym zakresie, zamierzają złożyć wniosek obejmujący kolejne ulice z terenu miasta oraz drogi gminne, w tym te najtrudniejsze do zrealizowania – drogi gruntowe.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku