JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składany w formie dokumentu elektronicznego należy opatrzyć podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisać za pomocą podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. Profil zaufany można założyć poprzez stronę internetową www.epuap.gov.pl i potwierdzić w Urzędzie Skarbowym w Pułtusku, ul. Żwirki i Wigury 7.
Wniosek CEIDG-1 przedsiębiorca może złożyć również osobiście w Urzędzie Miejskim w Pułtusku (wtedy powinien być podpisany w obecności pracownika urzędu) lub przesłać pocztą (wówczas własnoręczność podpisu musi być potwierdzona przez notariusza).
Do pobrania Formularz CEIDG-1
Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne.
Wniosek o wpis do CEIDG (formularz CEIDG-1) stanowi także:
  • wniosek o nadanie numeru REGON,
  • zgłoszenie do urzędu skarbowego (rejestracja, nadanie NIP, wybór formy opodatkowania),
  • zgłoszenie płatnika składek do ZUS lub oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS.
Link do strony internetowej Ministerstwa Gospodarki
Więcej informacji na temat rozpoczęcia działalności gospodarczej można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, pokój nr 1, tel. 23 306 72 01.

Link do strony internetowej Ministerstwa Finansów

Krajowa Informacja Podatkowa
Z telefonu stacjonarnego 0 801 055 055
Z telefonu komórkowego 22 330 03 30
Czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00-18.00
Składanie deklaracji drogą elektroniczną
www.e-deklaracje.gov.pl