INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Po wejściu do stosowania w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej również „RODO”) rolę fachowego wsparcia dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających odgrywają inspektorzy ochrony danych zwani dalej IOD lub DPO (od data protection officer). Zadaniem inspektorów ochrony danych jest działanie na rzecz zgodnego z przepisami o ochronie danych przetwarzania danych, zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym.

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Pułtusku

W Urzędzie Miejskim w Pułtusku, zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pultusk.pl.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykonuje zadania określone w art. 39 Rozporządzenia.