INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INWESTORÓW

JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? – KLIKNIJ I SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY


nieruchomości na sprzedaż

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ – SPRAWDŹ


Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Od 1 stycznia 2018 r. jedyną dopuszczalną ustawą możliwością uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest złożenie poprzez przygotowany i prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) elektronicznego wniosku o wpis do rejestru.

Przed przystąpieniem do składania wniosku o wpis do rejestru niezbędne jest wcześniejsze założenie konta na Portalu Emp@tia co wiąże się z koniecznością posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Do składanego elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wzór wniosku znajduje się na stronie) należy dołączyć:

 1. Decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnienie przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek/klub dziecięcy wymagań przeciwpożarowych;
 2. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie wymagań przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek wymagań sanitarno-lokalowych (w przypadku rejestracji żłobka)  lub pozytywną opinię o lokalu wójta, burmistrza, prezydenta (w przypadku klubu dziecięcego) wzór wniosku kliknij i pobierz (plik docx. 19.2 kb).
 3. W przypadku żłobka/klubu dziecięcego zakładanego przez osobę fizyczną zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 4. Oświadczenie lub zaświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis do rejestru żłobków
  i klubów dziecięcych (w Pułtusku opłata za wpis do rejestru wynosi 600 zł). Opłatę można uiścić w Urzędzie Miejskim w Pułtusku lub przelewem na konto numer 16 1020 1592 0000 2902 0276 3555

Wpis do rejestru następuje nie później niż do 7 dni od złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. W tym terminie za pośrednictwem portalu Emp@tia składający wniosek otrzymuje zaświadczenie o wpisie do rejestru.


Wydanie opinii w sprawie spełniania wymagań sanitarno- lokalowych przez kluby dziecięce

 Sposób złożenia wniosku:

Wniosek o wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno- lokalowych dla lokalu,
w którym ma być prowadzony klub dziecięcy należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, Biuro Podawcze.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu,
 • opis lokalu wraz z rysunkami rzutów, w tym informacje dotyczące liczby i wielkości
  (w m²) pomieszczeń z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu,
 • kserokopię decyzji dot. spełniania wymagań przeciwpożarowych.

Przed wydaniem opinii wyznaczony przez Burmistrza Miasta Pułtusk pracownik dokonuje wizytacji lokalu, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy. Z przeprowadzonych czynności sporządzany zostanie protokół, zawierający ustalenia w zakresie potwierdzenia spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc w klubie dziecięcym.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy

Opinia zostanie wydana w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.
Opinia wydana na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wizytacji lokalu może być pozytywna lub negatywna.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72 ze zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 256 ze zm.).


DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

KLIKNIJ I SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY