Rekompensowanie wzrostu kosztów cen gazu
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że w celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen gazu, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, wprowadzono rekompensatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Wsparciem zostaną objęte gospodarstwa domowe, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, w których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 2.100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1.500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687) Gmina Pułtusk będzie realizowała zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą rekompensat.
Wnioski o rekompensatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. można składać nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku przy ul. 13 Pułku Piechoty 1 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystywaniem profilu zaufanego.

Do wniosku należy załączyć fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

Druki wniosku dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pułtusku – tel. 23 692 52 65 lub adres email: sekretariat@mops.pultusk.pl .

ZAŁĄCZNIK – WZÓR WNIOSKU (do pobrania):

Urząd Miejski w Pułtusku