Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Urząd Miejski w Pułtusku informuje że w okresie od 20 września 2022 r. do 11 października 2022 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pułtusk” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oraz o możliwości składania uwag do dnia 27 października 2022 r.

Urząd Miejski w Pułtusku