Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Szanowni Państwo,

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) ograniczono działalność urzędów administracji publicznej z uwagi na utrzymujący się stan pandemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uwzględniając powyższe, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Interesantów, jak również pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich wizyt w urzędzie. 

Rekomendujemy załatwianie spraw:

1. Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) – Adresy skrytek ePUAP Urzędu Miejskiego w Pułtusk: /0wr90d3axt/skrytka lub /0wr90d3axt/SkrytkaESP

Szczegółową instrukcję zakładania konta na ePUAP znajdą Państwo pod adresem:  http://epuap.gov.pl/

Wnioski i formularze w wersji elektronicznej  – dostępne są na stronie internetowej: https://bip.pultusk.pl/ w zakładce Treść i Postać Dokumentów Urzędowych .

Złożenie wniosku wymaga posiadania podpisu elektronicznego np. profilu zaufanego.  Możliwe jest założenie i potwierdzenie profilu zaufanego bez wychodzenia z domu –  przez system bankowości internetowej.

2. Telefonicznie – dzwoniąc pod nr tel. (23) 306 72 00 lub pod bezpośrednie numery telefonów do wydziałów urzędu, które  dostępne są na stronie internetowej bip.pultusk.pl.

3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@pultusk.pl  

4. Składanie przez interesantów w formie papierowej podań, wniosków, pism, zapytań oraz pozostałej dokumentacji odbywać się będzie bez zmian w Biurze Podawczym Urzędu lub skrzynce podawczej na korespondencję przekazywaną do Urzędu. Skrzynka dostępna jest w wejściu głównym do Urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Jeżeli załatwienie sprawy wymaga osobistej obecności w Urzędzie, obsługa interesantów co do zasady odbywa się na parterze budynku, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty
z pracownikiem Urzędu.

Sprawy, które można załatwić bezpośrednio w ramach umówionych wizyt:

1. Wydział Spraw Obywatelskich:

  • rejestracji stanu cywilnego,
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych.

2. Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

  • świadczenia usług komunalnych,
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
  • decyzji  zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów .

3. Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury:

  • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, w tym decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego.

4. Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych:

  • przebudowa lub remont infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia w tym pasie robót dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.

5. Zespół Informatyków Urzędu:

  • potwierdzenie profilu zaufanego.

Interesant przebywający w Urzędzie zobowiązany jest do zachowania zasady DDM
(Dystans – Dezynfekcja – Maseczka).

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.

BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK
/-/ Wojciech Gregorczyk