pomieszczenie
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że zgodnie z uchwałą Nr LXI/481/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk, termin składania wniosków o najem lokali mieszkalnych upływa 31 grudnia każdego roku.

Jednocześnie informuję, że osoby umieszczone na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu oraz w rejestrze zamian są zobowiązane do złożenia zaświadczeń o dochodach za okres ostatnich trzech miesięcy do 31 stycznia każdego roku. Niezłożenie zaświadczeń w w/w terminie spowoduje skreślenie z listy osób uprawnionych do przydziału lokalu oraz z rejestru zamian.

/-/ Wojciech Gregorczyk
Burmistrz Miasta Pułtusk