Worek z odpadami
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/297/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od dnia 1 stycznia 2021 r. wyłącza się nieruchomości niezamieszkałe z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych, za wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Od 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Istnieje możliwość podpisania umowy z firmą dotychczas odbierającą odpady komunalne – Pułtuskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. lub z innym przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów, zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rejestr działalności regulowanej znajduje się na stronie internetowej www.bip.pultusk.pl w zakładce wykaz danych o środowisku.

Właściciele nieruchomości nie wypełniający obowiązku podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych podlegają karze grzywny. 

Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod numerem tel. 23 306 72 21