Gminny Konkurs "Najpiekniejsza Kartka Bożonarodzeniowa"
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie zapraszają do udziału w kolejnej edycji gminnego konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową.

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Gminy Pułtusk.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem konkursu „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” (zwanym  dalej „Organizatorem”)
jest Burmistrz Miasta Pułtusk i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie.

ROZDZIAŁ II – CELE KONKURSU

 1. Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia.
 2. Edukacja w zakresie poznawania obyczajów i znaczenia świątecznej symboliki.
 3. Rozbudzenie twórczej inwencji i kreatywności dzieci.

ROZDZIAŁ III – WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli Gminy Pułtusk.
 2. Temat tegorocznej edycji konkursu: “Oddajcie Mu pokłon Boski, On osłodzi nasze troski
 3. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
 4. Kategoria I – przedszkolaki i klasy „0” szkół podstawowych;
 5. Kategoria II – szkoły podstawowe – klasy I-IV;
 6. Kategoria III – szkoły podstawowe – klasy V-VIII;
 7. Każda szkoła może przekazać maksymalnie 10 kartek w każdej kategorii.
 8. W konkursie biorą udział kartki w formacie 10×15 cm wykonane dowolną techniką płaską.
 9. Prace powinny zostać wykonane przez uczestników podczas zajęć szkolnych.
 10. Każda praca powinna na odwrocie zawierać informację: imię i nazwisko, wiek, kategorię
   i szkołę, do której uczęszcza uczestnik konkursu, a także imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca.
 11. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeń, stanowiącą załącznik
  do niniejszego regulaminu.
 12. Wyklucza się prace zbiorowe.
 13. Prace konkursowe należy dostarczyć do Publicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie do 15 listopada 2022r. (wtorek) do godz. 12.00 (sekretariat szkoły).
 14. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.
 15. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu.

ROZDZIAŁ IV – OCENA I NAGRODY

 1. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.
 2. Jury będzie zwracało uwagę na: estetykę wykonania, oryginalność kompozycji oraz samodzielność wykonania.
 3. Decyzje jury są ostateczne.
 4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Gminy Pułtusk www.pultusk.pl  18 listopada 2022r., natomiast nagrody wręczone zostaną do 31 grudnia 2022 r.

Spośród wszystkich dostarczonych kartek konkursowych Jury wybierze jedną, która otrzyma specjalne wyróżnienie i będzie oficjalną kartą bożonarodzeniową Burmistrza Miasta Pułtusk.

ROZDZIAŁ V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dostarczenie pracy wraz z kartą zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na warunki Regulaminu, a także na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla potrzeb działalności Organizatora.
 2. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony na stronie internetowej www.pultusk.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Wydział Promocji, Kultury i Sportu