Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W celu zapobiegania choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2  pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku swoje obowiązki służbowe wykonują zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Mazowieckiego; zarządzeniami Burmistrza Miasta Pułtusk oraz zarządzeniami, komunikatami i instrukcjami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Uwzględniając możliwości organizacyjne i techniczne, kryterium sprawiedliwego obciążenia pracą oraz biorąc pod uwagę charakter realizowanych zadań i zakresy czynności pracowników, została dopuszczona od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania realizacja przez pracowników obowiązków pracowniczych poprzez świadczenie pracy w systemie pracy zdalnej z podziałem na dwa zespoły pracowników ze wszystkich działów.

Wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej lub rotacyjnej następuje na polecenie pracodawcy, przy uwzględnieniu zachowania właściwych zasad organizacji pracy oraz zapewnienia realizacji powierzonych zadań.

Bezpośredni przełożeni zostali zobowiązani do przedkładania dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku harmonogramu pracy w podległej im komórce organizacyjnej.

Bezpośredni przełożeni mają obowiązek nadzorowania pracy podległych pracowników
w miejscu świadczenia pracy, zdalnie, według kryterium sprawiedliwego obciążenia tym obowiązkiem i realizacji pracy.

Pracownicy, którzy nie pracują zdalnie, przychodzą do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku i rozpatrują składane przez interesantów podania, wnioski, pisma, faktury  i inne dokumenty.

Składanie ww. dokumentów odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem usług pocztowych lub bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku  w przygotowanym do tego celu pojemniku, który znajduje się w korytarzu siedziby Ośrodka.

Na stole, na którym stoi pojemnik udostępnione są dla interesantów jednorazowe rękawiczki i środek dezynfekujący. Udostępnione są również ulotki informujące w jaki sposób należy zabezpieczać  się przez COVID-19.

Pracownicy socjalni i pracownicy innych działów Ośrodka kontaktują się z interesantami telefonicznie i elektronicznie.

Wypłata  przyznanych świadczeń odbywa się elektronicznie i poprzez przekazy pocztowe.

Osoby samotne, starsze lub niepełnosprawne, które nie mają żadnej bliskiej rodziny korzystają z pomocy Ośrodka w formie usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania. Pracownicy Ośrodka wykonują niezbędne czynności domowe skupiając się do dokonywania zakupów leków, artykułów spożywczych, higienicznych itp.

W rodzinach, w których jest realizowana procedura ,,Niebieskiej Karty” lub w rodzinach które przejawiają problemy  opiekuńczo- wychowawcze działania pracowników Ośrodka ograniczone są do niezbędnych zadań wykonywanych za pomocą zdalnych środków komunikacji.

W rodzinach, w których istnieje uzasadnione podejrzenie zagrożenia dobra, życia lub zdrowia dzieci pracownicy mają możliwość zwrócenia się o pomoc do funkcjonariuszy Policji, którzy zweryfikują sytuację tych rodzin.

Pracownicy Ośrodka mają też możliwość korzystania ze wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej i Wojska Obrony Terytorialnej.

 Zgodnie z zaleceniami Wojewody Mazowieckiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku zawiesił czasowo działalność:

– Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy

– placówki  wsparcia dziennego świetlicy ,,Słonecznikowa Brać”

– Dziennego Domu ,,Senior- Wigor”

Z  uczestnikami ww. placówek, pracownicy Ośrodka mają stały kontakt telefoniczny.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku poza pracą w siedzibie i  pracą zdalną pełnią dyżury telefoniczne w godzinach 7.30 – 19.00 każdego dnia tygodnia.

Dostępne są trzy numery telefonów:

  1. 23 692-52-65
  2. 500 – 314 – 279
  3. 517 – 116 – 819

W działaniach pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku w bardzo znacznym stopniu wspiera lokalna prasa. Za jej pośrednictwem pozyskujemy wolontariuszy do realizacji zadań Ośrodka dotyczących dokonywania zakupów dla osób, które nie mogą wyjść z domu i nie mają bliskich osób do pomocy. Dotychczas zgłosiło się sześć osób chętnych  do pomocy.

W tym wyjątkowym i niebezpiecznym okresie praca pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku jest znacznie utrudniona. Z uznaniem stwierdzam, że osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku ze zrozumieniem podchodzą do wszystkich wprowadzanych ograniczeniach i stosują się do wszystkich zaleceń.

Zgodnie z najnowszymi przepisami wydłużają się też terminy załatwiania wszelkich spraw.