SESJA W TRYBIE ZDALNYM
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00.

Zarządzam zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) przeprowadzenie sesji w trybie zdalnego obradowania. Uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.

Przebieg sesji transmitowany będzie na kanale Gminy Pułtusk ( portal YouTube).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawy różne i informacje.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków transporotowych na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pułtusk na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 11. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 12. Odpowiedzi na sprawy różne i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz