ZAPROSZENIE NA SESJĘ - ZDJĘCIE RADNYCH PODCZAS SESJI
Facebook
Facebook
YouTube

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 30 czerwca 2020 r.  o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawy różne i informacje. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców budynków komunalnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wysokości stawek podatków na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Pułtusku. 
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019  roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pułtusk na rok szkolny 2020/2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie współfinansowania pozaszkolnego punktu katechetycznego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabówiec, gm. Pułtusk oraz części obrębu 30 miasta Pułtusk.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pułtusk w formie budżetu obywatelskiego na rok 2021.
 15. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pułtusk w 2019 r.
  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 16. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 17. Przedłożenie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.
 18. Odpowiedzi na sprawy różne i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz