Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W dniu 6 listopada br. Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk – Tomasz Sobiecki uczestniczył wraz z innymi przedstawicielami administracji samorządowej i  ekspertami z  zakresu zarządzania kryzysowego w warsztatach zorganizowanych w  ramach projektu PARASOL. Spotkanie odbyło się w Komorowie, w siedzibie 5  Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, która była organizatorem warsztatów.

Była to druga edycja PARASOLA na terenie odpowiedzialności 5MBOT  a  trzecia na  terenie Mazowsza.

Jednodniowe warsztaty, tym razem zostały zorganizowane dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na co dzień odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe na terenie rejonu odpowiedzialności 52 batalionu 5 Brygady, czyli w powiatach: ostrołęckim, ostrowskim, makowskim, pułtuskim oraz wyszkowskim. Miały one na celu przygotować samorządy oraz służby i instytucje im podległe, do współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, by skutecznie wykorzystywać potencjał wojska. W warsztatach udział wzięło ponad 60 osób, m.in. starostowie, wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele WKU, Policji, Straży Pożarnej, Nadleśnictwa.

Spotkanie odbyło się z podziałem na dwa moduły, pierwszy – teoretyczny, podczas którego przedstawiciele 5 MBOT zapoznali zgromadzonych z  możliwościami Terytorialsów w  zakresie wsparcia władz jak i pozostałych służb mundurowych w  działaniach kryzysowych.

Moduł drugi PARASOLA to pokaz sprzętu wchodzącego w skład Modułu Zadaniowego, który od stycznia  br. wystawia w gotowości każdy batalion mazowieckiej Brygady. W skład zaprezentowanego modułu zadaniowego wchodziło kilkanaście pojazdów, w tym: samochody ciężarowo-terenowe, cysterna wodna, agregat prądotwórczy, wóz zabezpieczenia technicznego, sanitarka, pojazdy czterokołowe typu „quad” oraz maszt oświetleniowy, sprzęt inżynieryjny i środki łączności. Zaprezentowany moduł był tylko przykładowym zestawieniem sprzętu, jego skład może być dostosowywany do konkretnej sytuacji i potrzeb. Drugi panel to także prezentacja Zespołu Oceny Wsparcia, który 5MBOT utrzymuje w całodobowej gotowości.

Elementy systemu zarządzania kryzysowego WOT stanowią integralną część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej siły i środki 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zostały włączone do  systemu zarządzania kryzysowego.