Stary piec kopcący
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Gmina Pułtusk prowadzi nabór uzupełniający do projektu związanego z wymianą urządzeń grzewczych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Wymiana Urządzeń grzewczych na terenie Gminy Pułtusk” mający  na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza.

Istnieje  możliwość  skorzystania z dotacji na wymianę starych kotłów, wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe tj.:

 • kocioł na pellet,
 • kocioł gazowy,
 • kocioł zgazowujący  drewno.

Wysokość dofinansowania na wymianę kotła wynosi 80% kosztów związanych z zakupem, montażem, rozruchem oraz serwisowaniem pieca (w trakcie trwania Projektu – 5 lat).  Mieszkaniec zobowiązany jest do pokrycia 20% kosztów wartości kotła oraz podatku Vat od całości inwestycji w wysokości: 8% -w przypadku powierzchni użytkowej budynku do 300 m2, 23% – w przypadku powierzchni użytkowej budynku powyżej 300 m2 . Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia grzewcze, zakupywane przez wyłonionego w postępowaniu zamówień publicznych wykonawcę, parametrami dostosowane  do potrzeb mieszkańców.

Warunki uczestnictwa:

 1. Nieruchomość  wchodząca do Projektu musi spełniać określone warunki energetyczne (np.: odpowiednia termoizolacja – dotyczy kotłów gazowych),  dlatego w celu weryfikacji  ewentualnego uczestnictwa koniecznym jest posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
 2. Brak możliwości podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
 3. W przypadku zarejestrowanej działalności gospodarczej w danej lokalizacji  dopuszcza się wykorzystywanie zamontowanego urządzenia grzewczego tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe – konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia. Prowadzenie działalności gospodarczej w budynku i wykorzystywanie urządzenia grzewczego także w  części usługowej wyklucza udział w Projekcie.

W ramach wymiany urządzeń grzewczych wybrany Wykonawca dokona prac związanych z następującymi robotami:

 • demontaż istniejącego kotła oraz zasobnika (utylizacja po stronie Wykonawcy – dopuszcza się utylizację przez użytkownika)
 • montaż pompy cyrkulacyjnej cwu (jeżeli konieczne)
 • montaż nowego kotła wraz z zasobnikiem paliwa
 • montaż pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody (opcja)
 • montaż pompy ładującej cwu (ewentualnie zawór 3-drogowy)
 • montaż niezbędnej armatury i automatyki w tym zabezpieczającej
 • montaż systemu zabezpieczającego przed powrotem zbyt niskiej temperatury do kotła
 • montaż bufora ciepła (jeżeli wymagany przez producenta kotła)
 • podłączenie do istniejącej instalacji grzewczej
 • podłączenie do istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania zimnej wody
 • podłączenie kotła do układu spalinowego + ewentualne dostosowanie podłączenia
 • wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,
 • uruchomienie układu i regulacje,
 • przeszkolenie Użytkowników
 • przeglądy gwarancyjne wg zaleceń producenta kotła, minimum raz w roku.

Zobowiązania Uczestnika Projektu:

 • modernizacja systemu na układ zamknięty/otwarty (jeżeli konieczne)
 • montaż pompy obiegowej grzewczej – odpowiadającej za przepływ w instalacji grzewczej (jeżeli konieczne)
 • dostosowanie istniejącego układu wentylacyjnego pomieszczenia kotłowni do wymagań obowiązujących przepisów
 • dostosowanie pomieszczenia kotłowni do wymagań obowiązujących przepisów
 • dostosowanie instalacji elektrycznej kotłowni do wymagań obowiązujących przepisów
 • dostosowanie istniejącego układu spalinowego, w przypadku braku takiej możliwości montaż nowego
 • doprowadzenie do pomieszczenia kotłowni wymaganych mediów w tym instalacji grzewczej, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody, instalacji elektrycznej, gazowej oraz olejowej
 • podłączenie systemu spalinowego do instalacji odgromowej.

Udział w projekcie zależny jest od kolejności złożonych deklaracji. Niezbędnym załącznikiem jest świadectwo charakterystyki energetycznej oraz zdjęcia budynku (elewacja domu z każdej strony, zdjęcia starego kotła).

Załączniki:

 1. Ankieta/deklaracja uczestnictwa w projekcie wymiany urządzeń grzewczych w mieście i gminie Pułtusk.
 2. Umowy z mieszkańcami (kocioł gazowy, pellet /zgazowanie drewna).
 3. Oświadczenie o nie wykorzystywaniu kotła na cele usługowe.

UWAGA

Wymiana kotła dotyczyć będzie 2021r.dopuszcza się również wpisanie na listę rezerwową na 2020r. bez gwarancji wymiany urządzenia grzewczego w bieżącym roku.

Osoby zainteresowane przystąpieniem  do udziału w Projekcie proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Pułtusku przy ul. Rynek 41 od dnia 16.07.2020 r. (czwartek).

Osoba do kontaktu: Anna Podgrudna

e-mail: anna.podgrudna@pultusk.pl tel.: (23) 306 72 23