Dziś jest:

Strona Główna

Gminne Centrum Informacji

Gminne Centrum Informacji w Pułtusku powstało staraniem władz gminnych w 2005 r. przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Wszystkie usługi oferowane przez GCI w Pułtusku są bezpłatne. Adresatami usług GCI są mieszkańcy Gminy Pułtusk oraz turyści, a w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej.
Gminne Centrum Informacji funkcjonuje w ramach Samodzielnego Referatu Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Lokal usytuowany jest w centrum miasta, przy ul. Rynek 41. Przy Gminnym Centrum Informacji funkcjonuje Informacja Turystyczna.

 

GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju, a turyści mogą uzyskać informacje o zabytkach, istniejącej bazie noclegowej, gastronomicznej, walorach miasta, imprezach miejskich, itp. GCI zajmuje się promocją turystycznej, kulturalnej, sportowej i gospodarczej oferty Miasta i Gminy Pułtusk, promuje produkty i atrakcje turystyczne.

 

Do dyspozycji klientów pułtuskiego GCI są stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skaner, drukarka, ksero. Pracownicy Gminnego Centrum Informacji udzielają pomocy w wyszukiwaniu informacji w Internecie, gromadzą informacje dotyczące promocji gminy, lokalnych firm, pośrednictwa pracy, oferty turystycznej, bieżących informacji o projektach, regulacjach prawnych, szkoleniach itp.
Pracownicy GCI obsługują stronę internetową miasta, zamieszczają informacje o wydarzeniach społecznych i kulturalnych, bieżącej działalności, świadczonych usługach, aktualnych ofertach, informacje o lokalnych przedsiębiorstwach, inwestycjach na terenie miasta.
 

Kontakt:
Gminne Centrum Informacji
ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk
tel. 23 692 84 24
e-mail: informacjaturystyczna@pultusk.pl

REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W PUŁTUSKU

§ 1
Gminne Centrum Informacji zwane w dalszej części tego Regulaminu GCI, funkcjonuje w strukturze Samodzielnego Referatu Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Siedzibą GCI jest lokal przy ul. Rynek 41.
§ 2
Godziny pracy GCI określa Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Pułtusku.
§ 3
Adresatami usług GCI są:
mieszkańcy Gminy Pułtusk oraz turyści, a w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, zwani w dalszej części Regulaminu Użytkownikami.
§4
GCI zapewnia osobom wymienionym w § 3 nieodpłatny dostęp do wszystkich oferowanych usług.
§ 5
Usługi świadczone przez GCI:
a) świadczenie usług związanych z pośrednictwem pracy:
– prezentacja ofert pracy,
– poradnictwo zawodowe,
– udzielanie informacji dotyczących pracy i nauki,
– pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy,
– udzielanie osobom bezrobotnym wskazówek dot. sporządzania dokumentacji niezbędnej do procesu rekrutacji (pomoc przy sporządzaniu CV, listów motywacyjnych, podań)
b) informacja turystyczna udzielana ustnie, pisemnie, telefonicznie, mailowo,
c) usługi multimedialne – udostępnianie i nadzór nad korzystaniem przez Użytkowników ze sprzętu komputerowego, pomoc w wyszukiwaniu różnorodnych informacji w Internecie,
d) skanowanie, drukowanie, kserowanie w ograniczonej ilości do 5 stron papieru formatu A4 lub 2 stron papieru formatu A3,
e) pomoc rolnikom w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie,
f) informacja o aktualnie prowadzonych kursach, szkoleniach.
§ 6
Obowiązują następujące zasady korzystania z usług GCI:
1. Stanowiska komputerowe w pracowni udostępniane są tylko w obecności i pod nadzorem upoważnionej osoby, zabrania się przebywania Użytkownikom usług GCI bez nadzoru pracownika GCI.
2. Zabrania się instalacji jakichkolwiek programów na dyskach twardych.
3. Zabrania się dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu komputerowego.
4. Zapisywanie na dyskach twardych prywatnych dokumentów Użytkowników jest możliwe tylko po wyrażeniu zgody pracownika GCI.
5. Zabrania się podłączania do sprzętu komputerowego urządzeń przenośnych typu: pendrive, słuchawki, płyty, dyskietki bez zgody pracownika GCI.
6. Osoby wymienione w § 3 są zobowiązane korzystać z udostępnionego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się korzystania ze sprzętu komputerowego w zakresie niezgodnym z zadaniami GCI, w szczególności: uruchamiania gier komputerowych, oglądania filmów video, słuchania muzyki, zabronione jest przeglądanie stron internetowych o treściach szkodliwych społecznie.
7. Ze sprzętu komputerowego jedna osoba może korzystać max 1 godzinę w ciągu jednego dnia, z zastrzeżeniem, iż decyzję o zastosowaniu powyższych ram czasowych podejmują pracownicy GCI, w zależności od ilości Użytkowników w danym dniu.
8. Osoby wymienione w § 3 są zobowiązane na prośbę pracownika GCI okazać dokument tożsamości i wpisać się do Rejestru Użytkowników GCI (tylko wówczas mogą korzystać ze sprzętu).
9. Użytkownicy usług GCI zobowiązani są zgłaszać wszelkie usterki sprzętu przed i po zakończonej pracy ze sprzętem.
10. Usługi kserowania, skanowania, drukowania wykonują osobiście pracownicy GCI.
11. Osoby pozostające pod wpływem alkoholu, środków odurzających, a także naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu nie mogą korzystać z usług GCI.
12. Za garderobę i inne przedmioty należące do Użytkowników GCI nie odpowiada.
13. W pomieszczeniu GCI obowiązuje zakaz palenia, spożywania posiłków oraz picia napojów.
14. W pomieszczeniu GCI należy zachować ciszę i spokój.
15. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie wyposażenia GCI spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z niniejszym Regulaminem użytkowaniem sprzętu.
§ 7
Osobom nie stosującym się do niniejszego Regulaminu pracownicy GCI mogą odmówić korzystania z usług.
§ 8
Osoby korzystające z usług GCI mają obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§ 9
Niniejszy Regulamin podlega wywieszeniu w widocznym miejscu w Gminnym Centrum Informacji.
...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//