Dziś jest:

Strona Główna

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej

Bogusław Wiśniewski
p.o. Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej, p.o. Komendanta Straży Miejskiej
tel.: 23 692 06 12
e – mail: boguslaw.wisniewski@pultusk.pl

Mirosław Wiącek
starszy inspektor straży miejskiej
tel.: 23 692 06 12
e – mail: miroslaw.wiacek@pultusk.pl

Ryszard Zuchowski
starszy inspektor straży miejskiej
tel.: 23 692 06 12
e – mail: ryszard.zuchowski@pultusk.pl

Rafał Miłoszewski
Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych
tel.: 23 692 06 12
e – mail: rafal.miloszewski@pultusk.pl

Piotr Kazimierczak
referent ds. wojskowych i zarządzania kryzysowego
tel.: 23 692 06 12
e – mail: piotr.kazimierczak@pultusk.pl


Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej należy w szczególności:

I. Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych:

1) ustalanie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom OSP z tytułu udziału w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym;
2) wyposażanie w sprzęt, umundurowanie, armaturę przeciwpożarową oraz materiały pędne i smary jednostek OSP z terenu Gminy Pułtusk;
3) ubezpieczania mienia oraz członków OSP z terenu Gminy Pułtusk;
4) prowadzenie rejestru członków OSP z terenu Gminy Pułtusk podlegających badaniom lekarskim oraz kierowanie ich na okresowe badania lekarskie;
5) sprawowanie nadzoru nad środkami i mieniem zakupionym ze środków publicznych dla jednostek OSP z terenu Gminy Pułtusk;
6) organizacja zakupów towarów i usług niezbędnych do zapewnienia warunków do prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP działających na terenie Gminy Pułtusk;
7) współpraca ze Związkiem OSP RP w zakresie:
a) organizacji i przygotowania ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
b) organizacji i przygotowania gminnych zawodów sportowo pożarniczych jednostek OSP z terenu Gminy Pułtusk;
c) organizacji i przygotowania posiedzeń Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Pułtusku;
8) realizowanie pozostałych zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
9) podejmowanie działań zapewniających wykonywanie przez Burmistrza zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, a dotyczących:
a) kierowania monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy Pułtusk;
b) realizacji zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
 realizacji zaleceń do planu zarządzania kryzysowego Gminy Pułtusk;
 opracowywania i przedkładania Staroście Pułtuskiemu do zatwierdzenia planu zarządzania kryzysowego Gminy Pułtusk;
c) zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
d) wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Pułtusk;
e) zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
f) współdziałania z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
g) organizacji i realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
h) całodobowego alarmowania członków Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pułtusk, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;
i) współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
j) nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
k) współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
l) współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
m) realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
10) organizowanie posiedzeń Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pułtusk oraz sporządzanie z nich właściwych protokołów;
11) realizowanie pozostałych zadań w zakresie zarządzania kryzysowego;
12) opracowywanie i stała aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią gminy;
13) podejmowanie działań zmierzających do ogłaszania i odwoływania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
14) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących ogłaszania ewakuacji mieszkańców w przypadku zagrożenia życia ludzi lub mienia i prowadzenia ewakuacji z terenów bezpośrednio zagrożonych;
15) wyposażanie w sprzęt i materiały magazynu przeciwpowodziowego Gminy Pułtusk,
16) realizowanie pozostałych zadań w zakresie ochrony przed powodzią;
17) wykonywanie czynności związanych z kwalifikacją wojskową prowadzoną w stosunku do osób, które w danym roku kalendarzowym ukończyły dziewiętnasty rok życia;
18) prowadzenie na potrzeby ewidencji wojskowej oraz kwalifikacji wojskowej – rejestracji obywateli, którzy ukończyli osiemnaście lat życia;
19) podejmowanie działań zmierzających do uznania osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny;
20) podejmowanie działań zmierzających do pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
21) ustalenie wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu udziału w ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy;
22) podejmowanie działań zmierzających do uznania osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego;
23) realizowanie pozostałych zadań w zakresie spraw wojskowych;
24) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;
25) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej;
26) opracowywanie, uzgadnianie i przekładanie do akceptacji „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Pułtusk w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, a także stosowanie programów obronnych;
27) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Pułtusk na potrzeby obronne;
28) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrza zapewniającego realizację – na terenie Gminy Pułtusk – zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państw;
29) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku na czas wojny oraz projektu zarządzenia Burmistrza wprowadzającego ww. regulamin w życie;
30) opracowanie i bieżące uaktualnienie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;
31) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru;
32) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony;
33) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów;
34) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem właściwych żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji wojny;
35) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia akcji kurierskiej;
36) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia planowania i prowadzenia kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych;
37) realizowanie pozostałych zadań w zakresie spraw obronnych;
38) opracowywanie i aktualizacja „Planu Obrony Cywilnej Gminy Pułtusk”;
39) opracowywanie i aktualizacja „Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Pułtusk”;
40) opracowywanie i aktualizacja „Planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia opracowany dla Gminy Pułtusk”;
41) określenie zadań dla jednostek organizacyjnych Gminy Pułtusk w zakresie obrony cywilnej z uwzględnieniem kalendarzowego planu zasadniczych przedsięwzięć w dziedzinie obrony cywilnej;
42) zbieranie i analiza danych dotyczących realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej;
43) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia nadzoru nad realizacją w jednostkach organizacyjnych zadań z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej;
44) zapewnienie prawidłowego prowadzenia gospodarki magazynowej środków trwałych obrony cywilnej;
45) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia nadzoru nad realizacją w jednostkach organizacyjnych zadań z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej;
46) realizowanie pozostałych zadań w zakresie obrony cywilnej.

II. Komenda Straży Miejskiej:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
3) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
7) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy;
11) uczestnictwo w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe, religijne, imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne;
12) podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego;
13) podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych prac inwestycyjno-remontowych;
14) informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym;
15) kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń,
16) egzekwowanie od zarządców, administracji i gospodarzy budynków mieszkalnych właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości w tych budynkach i ich otoczeniu;
17) egzekwowanie prawidłowości parkowania pojazdów w mieście;
18) podejmowanie działań dla ograniczenia zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, oraz zanieczyszczania wód;
19) ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów i wraków samochodowych;
20) egzekwowanie należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenach targowisk i w handlu okrężnym;
21) prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
 utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
 przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
22) udzielanie asysty;
23) dokonywanie kontroli osobistej, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby w uzasadnionych przypadkach;
24) dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
25) żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;
26) inne zadania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

...

Wydarzenia

Galeria

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//