Dziś jest:

Strona Główna

Wydział Spraw Obywatelskich

Danuta Skrzypińska
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
i Urzędu Stanu Cywilnego
tel.: 23 692 80 54
e – mail: danuta.skrzypinska@pultusk.pl

Justyna Chorzela
zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego
tel.: 23 692 80 54
e – mail: justyna.chorzela@pultusk.pl

Monika Jendrak
referent ds. ewidencji ludności
tel.: 23 692 51 36
e – mail: monika.jendrak@pultusk.pl

Bożena Gadomska
inspektor ds. działalności gospodarczej
tel.: 23 692 51 36
e – mail: bozena.gadomska@pultusk.pl

Aneta Purzycka
inspektor ds. dowodów osobistych
tel: 23 692 51 36
e-mail: aneta.purzycka@pultusk.pl
Roxana Romańska
pomoc administracyjna
tel: 23 692 51 36
e-mail: roxana.romanska@pultusk.pl

 


Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

 

1) prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców w systemie komputerowym;
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania;
3) sporządzanie spisów i zestawień ludności do celów wyborczych, potrzeb organów;
4) realizacja zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ich wymianą i unieważnieniem oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
5) przyjmowanie zgłoszeń o mającym się odbyć zgromadzeniu i załatwianie całokształtu
spraw związanych z tą problematyką;
6) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
7) określanie dni, godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności;
8) załatwianie spraw wynikających z ewidencjonowania działalności gospodarczej;
9) przyjmowanie ustnych oświadczeń – ostatniej woli spadkodawcy;
10) przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
c) powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
d) uznaniu ojcostwa i prowadzenie rejestru uznań,
e) zmianie imienia dziecka,
f) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
g) zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa,
11) wydawanie zaświadczeń :
a) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do ślubu konkordatowego),
b) o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
c) o zaginięciu lub zniszczeniu księgi oraz o braku aktu stanu cywilnego,
d) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
e) o stanie cywilnym;
12) bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów;
13) prowadzenie i kompletowanie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów);
14) wydawanie i podpisywanie decyzji administracyjnych o zmianie imion i nazwisk;
15) wydawanie i podpisywanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania;
16) sprostowanie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu;
17) uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu;
18) odtworzenie treści aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego;
19) przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego będącego dowodem zdarzenia i jego rejestracji do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji;
20) rejestracja urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane;
21) rejestracja urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego;
22) migracja aktów z ksiąg papierowych do rejestru stanu cywilnego;
23) uznawanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej oraz w innych państwach;
24) dokonywanie wzmianek dodatkowych na marginesie aktów stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, odpisów z akt stanu cywilnego;
25) nanoszenie przypisków przy akcie stanu cywilnego;
26) wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego;
27) prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej;
28) współpraca z sądami oraz placówkami zagranicznymi;
29) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu urodzeń, małżeństw i zgonów;
30) organizowanie jubileuszowych uroczystości związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim oraz jubileuszy setnych urodzin;
31) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego;
32) przekazywanie 100-letnich ksiąg do archiwum państwowego.
...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//