Dziś jest:

Strona Główna

Wydział Organizacji i Nadzoru

Ewa Wiernicka
Kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru
tel.: 23 692 50 32
e – mail: ewa.wiernicka@pultusk.pl

Dominik Pastewka
główny specjalista ds. społecznych
tel.: 23 692 50 32
e – mail: dominik.pastewka@pultusk.pl

Beata Stachura
główny specjalista ds. kadr
tel.: 23 692 81 55
e – mail: beata.stachura@pultusk.pl

Irena Miętkiewicz
inspektor ds. administracyjno-technicznych
tel.: 23 692 50 32
e – mail: irena.mietkiewicz@pultusk.pl

Barbara Wyrzykowska-Barszcz
główny specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych
tel.: 23 692 55 17
e – mail: barbara.wyrzykowska-barszcz@pultusk.pl

Justyna Ostrowska
inspektor ds. dodatków mieszkaniowych
tel.: 23 692 55 17
e – mail: justyna.ostrowska@pultusk.pl

Robert Czyżewski
informatyk urzędu
tel.: 23 692 56 46
e – mail: informatyk@pultusk.pl

Daniel Laskowski
starszy informatyk
tel.: 23 69256 46
e – mail: daniel.laskowski@pultusk.pl

Katarzyna Zalewska
inspektor ds. pracowniczych i rozwoju zawodowego
tel.: 23 692 81 55
e – mail: katarzyna.zalewska@pultusk.pl

Wioleta Orysiak
sekretarka ds. obsługi biura podawczego
tel.: 23 692 19 30
e – mail: wioleta.orysiak@pultusk.pl

Magdalena Bulkowska
sekretarka
tel.: 23 692 00 01, 23 692 03 91

Marta Zadrożna
sekretarka ds. obsługi biura podawczego
tel. 23 692 19 30
e – mail: marta.zadrozna@pultusk.pl


Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego

Beata Łuczak
główny specjalista
tel. 23 692 55 17
e – mail: beata.luczak@pultusk.pl


Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

Piotr Karkowski
inspektor ds. sportu
tel.: 23 692 87 54
e-mail: piotr.karkowski@pultusk.pl

Maria Wodzyńska
główny specjalista ds. oświaty
tel.: 23 692 87 54
e-mail: maria.wodzynska@pultusk.pl

Agnieszka Niesiobędzka
główny specjalista ds. administracyjno-oświatowych
tel.: 23 692 87 54
e-mail: agnieszka.niesiobedzka@pultusk.pl

Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska
referent ds. kultury
tel.: 23 692 87 54
e – mail: marta.tyszkiewicz-wymyslowska@pultusk.pl


 

Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru należy w szczególności:

 

1) obsługa gospodarcza urzędu;
2) gospodarowanie funduszem płac w porozumieniu z Wydziałem Budżetu i Finansów;
3) ewidencjonowanie, nadawanie biegu sprawom i opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących postulatów, wniosków od mieszkańców gminy, których realizacja pozostaje w kompetencji burmistrza;
4) zapewnienie obsługi kancelaryjnej urzędu, sekretarskiej burmistrza, zastępcy burmistrza i sekretarza;
5) organizacja przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków, listów i petycji obywateli;
6) prowadzenie centralnego rejestru umów;
7) opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących skarg, wniosków, indywidualnych spraw mieszkańców i petycji;
8) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek, z zastrzeżeniem § 34 pkt 11;
9) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników urzędu;
10) prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi pracowników;
11) organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów;
12) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczących pracowników urzędu;
13) inicjowanie organizowania kursów, szkoleń dla pracowników urzędu;
14) współpraca z instytucjami, jednostkami szkolącymi w zakresie organizacji szkoleń;
15) prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników;
16) koordynacja i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
17) zaopatrywanie pracowników urzędu w materiały biurowe i środki czystości;
18) sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak;
19) zlecanie wykonawstwa bieżących remontów i prowadzenie konserwacji oraz dokumentacji budynków – siedziby urzędu;
20) prenumerowanie dzienników, czasopism oraz zakup wydawnictw specjalistycznych;
21) obsługa urządzeń biurowych;
22) prowadzenie wspólnie z Wydziałem Budżetu i Finansów ewidencji środków trwałych;
23) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynków będących siedzibą urzędu;
24) dekorowanie siedziby urzędu z okazji świąt i rocznic;
25) przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji;
26) dokonywanie ubezpieczenia środków transportu będących w dyspozycji urzędu;
27) współpraca z organizacjami pożytku publicznego;
28) inicjowanie działań zmierzających do zapobiegania procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym;
29) przygotowywanie i opracowywanie wniosków w zakresie rozpoznanych potrzeb mieszkańców oraz sposobu ich zaspakajania;
30) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mających trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
31) współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie spraw społecznych;
32) dokonywanie analizy i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
33) współpraca z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami i osobami fizycznymi w zakresie zadań polityki społecznej;
34) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
35) organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;
36) wykonywanie prac zleconych związanych z wyborami i referendum;
37) przyjmowanie pism sądowych w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania;
38) wywieszanie na tablicy ogłoszeń w lokalu urzędu informacji o ustanowieniu kuratora dla osoby, której miejsce pobytu jest nieznane;
39) obsługa administracyjna imprez ogólnomiejskich organizowanych przez Urząd;
40) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych;
41) prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych;
42) tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach;
43) przygotowanie projektów uchwał rady gminy w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska do spraw Archiwum Zakładowego należy w szczególności:

1) gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiałów archiwalnych tworzących zasób archiwalny;
2) klasyfikowanie, kwalifikowanie i brakowanie materiałów określonych w pkt 1, a także przekazywanie ich właściwym archiwom państwowym;
3) przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych;
4) przejmowanie dokumentacji niearchiwalnej po samorządowych jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór była Gmina Pułtusk;
5) udostępnianie przechowywanej dokumentacji;
6) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;
7) sporządzanie sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym;
8) doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
9) pełnienie obowiązków koordynatora czynności kancelaryjnych.


Do zakresu działania Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu należy w szczególności:

1) załatwianie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych;

2) utrzymanie gminnych jednostek oświatowych;

3) kształtowanie sieci przedszkoli i szkół podstawowych;

4) zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych;

5) zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół podstawowych;

6) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem przez burmistrza komisji konkursowej na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, sportowych i instytucji kultury gminnych jednostek organizacyjnych;

7) przedstawianie opinii w sprawie powoływania wicedyrektora jednostek oświatowych;

8) wnioskowanie o przyznanie nagród dyrektorom i nauczycielom;

9) dokonywanie wspólnie z kuratorium oceny pracy dyrektorów;

10) realizacja zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

11) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;

12) prowadzenie spraw i ewidencja spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież;

13) organizowanie dowożenia dzieci do szkół;

14) opracowywanie projektu sieci i granic obwodów publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę;

15) podejmowanie decyzji w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w szkołach lub przedszkolach z powodu epidemii, chorób, klęsk żywiołowych czy też niekorzystnych warunków atmosferycznych;

16) wykonywanie zaleceń kuratorium wynikających z nadzoru pedagogicznego;

17) podejmowanie decyzji w sprawie uchwał rady pedagogicznej wstrzymanych przez dyrektora jednostki;

18) przygotowanie decyzji w sprawie przyznania zasiłku losowego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy;

19) przygotowanie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania pracodawcom prowadzącym kształcenie młodocianych;

20) prowadzenie postępowania wyjaśniającego na wniosek rady pedagogicznej o odwołanie dyrektora;

21) przedkładanie propozycji w zakresie wysokości dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli;

22) załatwianie spraw związanych z nadaniem imienia szkole;

23) opracowywanie zasad udzielania zniżek oraz zwalnianie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole;

24) wydawanie zezwoleń w sprawie indywidualnego nauczania ucznia;

25) przedkładanie propozycji opłat za świadczenia w przedszkolach i świetlicach szkolnych;

26) kontrolowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzonego na terenie gminy;

27) prowadzenie ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych:

  1. odmowy wpisu do ewidencji szkół niepublicznych,
  2. zezwolenia na założenie szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną,
  3. wykreślenia z ewidencji szkół niepublicznych,
  4. nadania niepublicznej szkole podstawowej uprawnień szkoły publicznej,
  5. cofnięcia uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej;

28) rejestr żłobków i klubów dziecięcych;

29) sporządzanie not obciążeniowych;

30) wykonywanie czynności administracyjno-technicznych oraz przygotowanie decyzji  w sprawie przyznania stypendium  szkolnego;

31) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych;

32) nadzór nad prawidłowym rozliczaniem dotacji na zakup podręczników  dla szkół  z terenu Gminy Pułtusk;

33) współdziałanie ze stowarzyszeniami zajmującymi się wspieraniem inicjatyw edukacyjnych;

34) prowadzenie spraw związanych z instytucjami kultury, m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia instytucji kultury, nadawania im statutów oraz zapewnienia instytucjom kultury właściwych warunków działania;

35) wyrażanie opinii, co do celowości likwidacji instytucji kultury;

36) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury;

37) prowadzenie spraw związanych z działalnością gminnych placówek kulturalnych;

38) prowadzenie rejestrów instytucji kultury;

39) współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie właściwego użytkowania obiektów zabytkowych;

40) współpraca z Miejskim Centrum Kultury i Sztuki, Pułtuską Biblioteką  Publiczną im. Joachima Lelewela, Muzeum Regionalnym w zakresie realizacji ich zadań statutowych;

41) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi działającymi na terenie miasta;

42) współpraca ze szkołami w zakresie realizacji zadań w zakresie sportu;

43) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach budowy i remontów obiektów sportowych;

44) planowanie i kontrola realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu finansowanych z budżetu Gminy;

45) propagowanie działalności sportowej;

46) propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu;

47) aktywizowanie instytucji, stowarzyszeń i klubów na rzecz edukacji sportowej dzieci i młodzieży oraz współdziałanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej dzieci  i młodzieży;

48) planowanie i koordynowanie rozwoju oraz upowszechnianie form kultury fizycznej we wszystkich środowiskach społecznych;

49) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;

50) współpraca z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Pułtuską Radą Sportu;

51) współdziałanie z Samodzielnym Referatem Turystyki i Promocji w zakresie gminnych imprez kulturalnych i sportowych;

52) prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych w zakresie możliwości realizacji zadań w zakresie edukacji, kultury i sportu;

53) nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z zagranicznymi miastami partnerskimi i bliźniaczymi.

 

...

Wydarzenia

Galeria

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//