Dziś jest:

Strona Główna

Wydział Organizacji i Nadzoru

Ewa Wiernicka
Kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru
tel.: 23 692 50 32
e – mail: ewa.wiernicka@pultusk.pl

Dominik Pastewka
główny specjalista ds. społecznych
tel.: 23 692 50 32
e – mail: dominik.pastewka@pultusk.pl

Beata Stachura
główny specjalista ds. kadr
tel.: 23 692 81 55
e – mail: beata.stachura@pultusk.pl

Irena Miętkiewicz
inspektor ds. administracyjno-technicznych
tel.: 23 692 50 32
e – mail: irena.mietkiewicz@pultusk.pl

Barbara Wyrzykowska-Barszcz
główny specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych
tel.: 23 692 55 17
e – mail: barbara.wyrzykowska-barszcz@pultusk.pl

Justyna Ostrowska
inspektor ds. dodatków mieszkaniowych
tel.: 23 692 55 17
e – mail: justyna.ostrowska@pultusk.pl

Magdalena Bulkowska
sekretarka
tel.: 23 692 00 01, 23 692 03 91

Katarzyna Zalewska
inspektor ds. obsługi sekretariatu
tel.: 23 692 00 01, 23 692 03 91
e – mail: katarzyna.zalewska@pultusk.pl

Marta Zadrożna
sekretarka
tel. 23 692 19 30
e – mail: marta.gorska@pultusk.pl

 

 

 

 

ZADAJ PYTANIE

%%control:BizFormControl?wydzialon%%

 

Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru należy w szczególności:

 

1) obsługa gospodarcza urzędu;
2) gospodarowanie funduszem płac w porozumieniu z Wydziałem Budżetu i Finansów;
3) ewidencjonowanie, nadawanie biegu sprawom i opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących postulatów, wniosków od mieszkańców gminy, których realizacja pozostaje w kompetencji burmistrza;
4) zapewnienie obsługi kancelaryjnej urzędu, sekretarskiej burmistrza, zastępcy burmistrza i sekretarza;
5) organizacja przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków, listów i petycji obywateli;
6) prowadzenie centralnego rejestru umów;
7) opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących skarg, wniosków, indywidualnych spraw mieszkańców i petycji;
8) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek, z zastrzeżeniem § 34 pkt 11;
9) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników urzędu;
10) prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi pracowników;
11) organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów;
12) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczących pracowników urzędu;
13) inicjowanie organizowania kursów, szkoleń dla pracowników urzędu;
14) współpraca z instytucjami, jednostkami szkolącymi w zakresie organizacji szkoleń;
15) prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników;
16) koordynacja i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
17) zaopatrywanie pracowników urzędu w materiały biurowe i środki czystości;
18) sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak;
19) zlecanie wykonawstwa bieżących remontów i prowadzenie konserwacji oraz dokumentacji budynków – siedziby urzędu;
20) prenumerowanie dzienników, czasopism oraz zakup wydawnictw specjalistycznych;
21) obsługa urządzeń biurowych;
22) prowadzenie wspólnie z Wydziałem Budżetu i Finansów ewidencji środków trwałych;
23) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynków będących siedzibą urzędu;
24) dekorowanie siedziby urzędu z okazji świąt i rocznic;
25) przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji;
26) dokonywanie ubezpieczenia środków transportu będących w dyspozycji urzędu;
27) współpraca z organizacjami pożytku publicznego;
28) inicjowanie działań zmierzających do zapobiegania procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym;
29) przygotowywanie i opracowywanie wniosków w zakresie rozpoznanych potrzeb mieszkańców oraz sposobu ich zaspakajania;
30) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mających trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
31) współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie spraw społecznych;
32) dokonywanie analizy i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
33) współpraca z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami i osobami fizycznymi w zakresie zadań polityki społecznej;
34) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
35) organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;
36) wykonywanie prac zleconych związanych z wyborami i referendum;
37) przyjmowanie pism sądowych w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania;
38) wywieszanie na tablicy ogłoszeń w lokalu urzędu informacji o ustanowieniu kuratora dla osoby, której miejsce pobytu jest nieznane;
39) obsługa administracyjna imprez ogólnomiejskich organizowanych przez Urząd;
40) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych;
41) prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych;
42) tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach;
43) przygotowanie projektów uchwał rady gminy w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//