Dziś jest:

Strona Główna

Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Marianna Bochenek
Kierownik Wydziału Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
tel.: 23 692 59 99
e-mail: marianna.bochenek@pultusk.pl

Grzegorz Gryc
Zastępca Kierownika
tel.: 23 692 50 31
e – mail: grzegorz.gryc@pultusk.pl

Danuta Łada
inspektor ds. inwestycji
tel.: 23 692 50 31
e – mail: danuta.lada@pultusk.pl

Ina Lesiuk
podinspektor ds. programów unijnych
tel.: 23 692 50 31
e – mail: ina.lesiuk@pultusk.pl

Elżbieta Cachel
inspektor ds. programów unijnych
tel.: 23 692 50 31
e – mail: elzbieta.cachel@pultusk.pl

Katarzyna Domańska
inspektor ds. rozliczeń inwestycji
tel.: 23 692 50 31
e – mail: katarzyna.domanska@pultusk.pl

Jolanta Zygmuntowicz
referent ds. ochrony środowiska i przyrody
tel.: 23 692 82 14
e – mail: jolanta.zygmuntowicz@pultusk.pl

Justyna Zawrot
podinspektor ds. komunikacji i transportu
tel.: 23 692 00 68
e – mail: justyna.zawrot@pultusk.pl

Emilia Czarnecka
podinspektor ds. utrzymania porządku i czystości
oraz gospodarki odpadami
tel.: 23 692 00 68
e-mail: emilia.czarnecka@pultusk.pl

Marian Lisiecki
główny specjalista ds. inwestycji
tel.: 23 692 50 31
e – mail: marian.lisiecki@pultusk.pl

Ewa Węgłowska
pomoc administracyjna
tel.: 23 692 51 11
e – mail: ewa.weglowska@pultusk.pl

ZADAJ PYTANIE

Imię i nazwisko (wymagane)

E-mail zgłaszającego (wymagane)

Telefon (wymagane)

Treść wiadomości

 

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych należy w szczególności:

1) planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodę,
b) zaopatrzenia w energię elektryczną,
c) zaopatrzenia w energię cieplną,
d) kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
e) oczyszczania ścieków komunalnych,
f) urządzeń sanitarnych,
g) wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych,
h) gminnych dróg i mostów,
i) urządzeń sportowo¬-rekreacyjnych,
j) budownictwa komunalnego;
2) udział w opracowaniu lub aktualizacji i zatwierdzaniu programu gospodarczego gminy i generalnych koncepcji w zakresie inżynierii miejskiej;
3) udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych projektu programu gospodarczego gminy, przy uwzględnieniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb społecznych;
4) określanie rozmiaru inwestycji, wybór w trybie zamówień publicznych jednostki projektowej, uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót;
5) koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych;
6) ustalanie kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu na dany rok;
7) dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień i zrealizowanie umowy o wykonanie robót lub wykonanie usług;
8) przygotowywanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego;
9) sporządzanie wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów;
10) wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów podejmowanych na podstawie uchwały rady i finansowanych z budżetu gminy;
11) koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót, o których mowa w pkt 10;
12) przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczenie jej kosztów poprzez:
a) sprawdzenie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę,
b) sporządzenie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów,
c) wyegzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych,
d) sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie przekazania inwestycji do użytkowania,
e) organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych;
13) opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów w zakresie zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi;
14) prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości realizacji zadań infrastrukturalnych gminy na rzecz organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwa;
15) nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy;
16) wdrażanie strategii rozwoju społeczno¬-gospodarczego gminy, w tym opracowywanie programów operacyjnych do strategii;
17) wyszukiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o Unii Europejskiej oraz funduszach pomocowych, w szczególności strukturalnych;
18) prowadzenie monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym analizowanie programów europejskich i krajowych pod kątem możliwości wykorzystania ich na terenie gminy oraz przedkładanie informacji z tego zakresu burmistrzowi, komórkom organizacyjnym urzędu oraz jednostkom organizacyjnym gminy;
19) pozyskiwanie informacji o podmiotach oferujących pomoc finansową i warunkach stawianych projektom i wnioskodawcom ubiegającym się o środki pomocowe;
20) koordynacja działań urzędu, komórek organizacyjnych urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółek gminy w zakresie:
a) wyboru projektów do realizacji ubiegających się o wsparcie finansowe,
b) organizacji przygotowania i realizacji projektów,
c) przygotowania wniosków aplikacyjnych i niezbędnej do uzyskania dofinansowania dokumentacji,
d) monitoringu realizacji projektów, sprawozdawczości oraz rozliczenia dotacji,
e) przygotowywania informacji i zapewnienia właściwej promocji projektom realizowanym z udziałem środków zewnętrznych, w szczególności z udziałem środków UE,
f) wnioskowania o zabezpieczenie w budżecie gminy udziału własnego gminy niezbędnego do realizowanych projektów;
21) podejmowanie działań i kreowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej;
22) docieranie z informacją o ogłoszonych konkursach i programach do osób
i podmiotów, które mogą być nią zainteresowane oraz udzielanie informacji na temat funduszy pomocowych;
23) opracowanie zasad gromadzenia informacji związanych z realizacją Strategii;
24) gromadzenie i analiza danych związanych z realizacją zadań strategicznych;
25) opracowywanie zestawień z realizowanych działań strategicznych, ich analiza i raportowanie;
26) monitorowanie działań strategicznych i przygotowywanie wniosków o aktualizację Strategii oraz innych dokumentów strategicznych;
27) koordynowanie przygotowywania propozycji programów operacyjnych i ustalanie metodyki ich opracowania;
28) monitorowanie efektów i mierników realizowanych zadań strategicznych;
29) opracowywanie informacji dotyczących pracy referatu – do publikacji w BIP;
30) koordynowanie zadań związanych z wdrażaniem i ciągłym doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w zakresie zarządzania projektami;
31) monitorowanie, gromadzenie danych i przekazywanie informacji o możliwościach pozyskania zewnętrznych środków finansowych dla samorządu, organizacji pozarządowych i innych podmiotów z terenu gminy;
32) konsultowanie aplikacji o dofinansowanie zewnętrzne;
33) koordynowanie realizacji projektów finansowanych przy udziale funduszy zewnętrznych (w tym wnioski o dofinansowanie i płatność, sprawozdawczość itp.),
34) opiniowanie zmiany charakteru użytkowania gruntu, z rolnego na leśny;
35) opiniowanie wniosków: o przyznanie dotacji na zalesienie gruntów, o uznanie lasu za ochronny;
36) wykładanie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu z powiadamianiem o tym fakcie właścicieli lasów;
37) gospodarowanie zasobami wodnymi służącymi zaspokojeniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z zasobami gminnymi;
38) wyznaczanie za odszkodowaniem, na części nieruchomości przyległej do wód, dostępu do wody objętej powszechnym korzystaniem;
39) nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zabezpieczających szkodom, gdy spowodowana przez niego zmiana stanu wody na gruncie wpływa szkodliwie na grunty sąsiednie;
40) zatwierdzanie ugody w sprawie zmian stanu wody na gruntach na wniosek ich właścicieli;
41) wyznaczanie miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód;
42) utrzymanie urządzeń wodnych będących własnością gminy;
43) współdziałanie z komórką ds. zarządzania kryzysowego w przygotowaniu planów ochrony przed powodzią oraz suszą;
44) opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym, zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczących dotacji przedmiotowych, na wykonanie urządzeń melioracji wodnych na warunkach określonych w prawie wodnym;
45) nadzór nad przedsiębiorstwem wodociągowo¬-kanalizacyjnym w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy;
46) udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków;
47) sprawdzanie opracowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo¬-kanalizacyjne taryf oraz planów rozwoju i modernizacji urządzeń pod kątem zgodności z przepisami ustawy i weryfikacja kosztów przedsiębiorstwa pod względem celowości ich ponoszenia;
48) przeprowadzanie postępowań w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
49) nakładanie obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczenia lub monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
50) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością burmistrza;
51) sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa;
52) sporządzanie raportów z wykonania programów i przedstawianie ich radzie;
53) gromadzenie informacji uproszczonych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i okresowe przedkładanie ich wojewodzie;
54) wykonywanie okresowych pomiarów poziomów w środowisku substancji wprowadzanych w związku z eksploatacją dróg gminnych;
55) przygotowanie rocznych projektów zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i przedstawianie go do zatwierdzenia radzie;
56) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu burmistrza;
57) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
58) wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku;
59) udzielanie pomocy organizacjom ekologicznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska;
60) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
61) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości;
62) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów;
63) tworzenie nowych i utrzymanie w należytym stanie istniejących gminnych terenów zieleni i zadrzewień;
64) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
65) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnych;
66) udział w pracach gminnego zespołu reagowania kryzysowego w zakresie ochrony przed powodzią;
67) nadzór nad prowadzeniem zadań powierzonych, dotyczących prowadzenia targowisk, wysypisk komunalnych, szaletów publicznych;
68) wykonywanie bieżących napraw i remontów, utrzymywanie i zarządzanie grobami i cmentarzami wojennymi;
69) pełnienie nadzoru nad działalnością zarządców nieruchomości gminnych w zakresie remontów budynków komunalnych;
70) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, sporządzanie założeń i planów w tym zakresie, współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi;
71) utrzymanie porządku i czystości na terenach przylegających do ogrodów działkowych, jeśli obowiązek ten z mocy przepisów szczególnych nie ciąży na jednostkach organizacyjnych i osobach fizycznych innych niż ogrody działkowe;
72) doprowadzanie do rodzinnych ogrodów działkowych dróg dojazdowych, energii elektrycznej, zaopatrzenie w wodę oraz zapewnienie w ramach komunikacji publicznej potrzeb ogrodów działkowych;
73) opiniowanie projektów prac geologicznych;
74) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną;
75) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi i przekazanie ich do schroniska;
76) prowadzenie rejestru właścicieli psów;
77) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach;
78) współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu obszarów gminy, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny;
79) współdziałanie w zalesianiu gruntów osób fizycznych;
80) prowadzenie spraw związanych z rozrodem zwierząt gospodarskich, zaopatrzenia w rozpłodniki, kontrolowanie punktów kopulacyjnych i inseminacyjnych w terenie;
81) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt;
82) wyznaczanie biegłego do wyceny zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zaraźliwej;
83) finansowanie akcji stosowania środków ochronnych i nadzoru na obszarze gminy zwalczających chorobę zaraźliwą;
84) załatwianie spraw związanych ze zgłoszeniem chorób, szkodników i chwastów, przyznawanie zasiłków właścicielom gruntów rolnych, którzy w wyniku występowania chorób, szkodników i chwastów ponieśli straty materialne;
85) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi;
86) nakazywanie posiadaczom gruntów zniszczenia zasiewów lub zasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności;
87) podawanie do wiadomości publicznej zarządzeń Państwowego Lekarza Weterynarii w zakresie tymczasowych środków zmierzających do umiejscowienia choroby i nadzór nad ich wykonaniem;
88) monitorowanie prac w rolnictwie i udzielanie pomocy w zaopatrzeniu w środki produkcji;
89) sporządzanie statystyki rolniczej i udział w pracach dotyczących spisów rolnych;
90) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy;
91) zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg, określone dla zarządcy dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Pułtusk, wynikające z obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych i Prawo o ruchu drogowym:
a) utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
b) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego, wnioskowanie zmian w istniejącej organizacji ruchu drogowego, realizacja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu),
c) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,
d) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
e) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
f) opiniowanie budowy ogrodzeń od strony dróg publicznych gminnych,
g) prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o transporcie drogowym;
92) współpraca z zarządami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w celu właściwego utrzymania nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynieryjnych i innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi;
93) zadania w zakresie gospodarki odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
a) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy,
b) prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
c) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym w zakresie selektywnego zbierania odpadów,
d) weryfikacja i aktualizacja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli poszczególnych nieruchomości na podstawie przedłożonych deklaracji oraz wprowadzanie danych z tych deklaracji do odpowiedniego systemu elektronicznego,
e) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) nadzór nad realizacją zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady od właścicieli nieruchomości,
g) nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2 ustawy, na przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
h) analiza kwartalnych sprawozdań przedłożonych przez podmiot odbierający odpady komunalne oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
i) coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie oraz bilansowanie wysokości opłat i kosztów systemu;
94) zadania w zakresie gospodarki odpadami wynikające z ustawy o odpadach, a pozostające w kompetencjach samorządu gminnego;
95) gospodarowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na zadania będące w kompetencjach Wydziału.

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//