Dziś jest:

Strona Główna

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury

Anna Maliszewska
Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury
tel.: 23 692 00 29
e – mail: anna.maliszewska@pultusk.pl

Alina Galas
inspektor ds. komunalizacji
tel.: 23 692 00 29
e – mail: alina.galas@pultusk.pl

Magdalena Dębska-Konopka
inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
tel.: 23 692 00 29

Justyna Borowska
główny specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
tel.: 23 692 00 29
e – mail: justyna.borowska@pultusk.pl

Agnieszka Karkowska-Nasiadko
inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
tel.: 23 692 55 79
e – mail: agnieszka.karkowska-nasiadko@pultusk.pl

Elwira Karczewska
młodszy referent ds. podziałów i rozgraniczenia nieruchomości
tel.: 23 692 55 79
e – mail: elwira.karczewska@pultusk.pl

 


Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury należy w szczególności:
1) tworzenie zasobów gruntów na potrzeby gminy poprzez wykup i komunalizację;
2) przygotowywanie sprzedaży gruntów osobom fizycznym i prawnym;
3) wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielane pod budowę ulic;
4) wykonywanie drobnych prac geodezyjnych związanych z realizacją inwestycji gminnych wraz z opracowywaniem projektów podziałów nieruchomości;
5) załatwianie z urzędu spraw związanych z nabywaniem działek przez osoby uprawnione;
6) korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości oraz składanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu;
7) dokonywanie zamiany gruntów;
8) zawieranie umów na dzierżawę terenów i nieruchomości oraz naliczanie stosownych opłat;
9) dokonywanie okresowych kontroli wydzierżawionych nieruchomości;
10) określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali;
11) sprawy związane ze zmianą wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności domu oraz we współużytkowaniu gruntu po dokonaniu przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy;
12) określanie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach wielomieszkaniowych;
13) sprawy dotyczące rozwiązania umowy o użytkowanie wieczyste gruntu i wydanie nieruchomości;
14) wydawanie zaświadczeń o spłaceniu długu na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste;
15) załatwianie spraw związanych z przekazywaniem gruntów jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zawieraniem umów o przekazanie nieruchomości;
16) ustanawianie zakresu i warunków użytkowania, wygaszania prawa użytkowania oraz prawa zarządu;
17) przyjmowanie wniosków o przejęcie zbędnych nieruchomości lub ich części będących w użytkowaniu wieczystym;
18) ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia;
19) ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości;
20) stosowanie rocznych opłat za niewykorzystanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem;
21) realizowanie roszczeń o przekazywaniu gruntów w zarząd, użytkowanie lub wieczyste użytkowanie posiadaczom gruntów, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazaniu gruntów wydanymi w formie prawem przewidzianej i nie wystąpili do 31 grudnia 1988 roku o uregulowanie stanu prawnego;
22) opracowanie projektu planu gospodarowania gruntami rolnymi w strefach ochronnych;
23) zapewnianie gruntów pod potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych;
24) oznaczanie nieruchomości i prowadzenie operatu nazewnictwa ulic, placów, numeracji nieruchomości numerami porządkowymi;
25) zatwierdzanie statutu wspólnoty gruntowej oraz jego zmian;
26) tworzenie wspólnoty gruntowej przymusowej, nadawanie jej statutu oraz wyznaczanie organów wspólnoty;
27) załatwianie spraw związanych ze zbywaniem, zamianą oraz przeznaczaniem na cele publiczne i społeczne wspólnot gruntowych oraz na zaciąganie pożyczek pieniężnych przez wspólnotę;
28) zatwierdzanie aktu zbycia udziału we wspólnocie;
29) zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości;
30) regulowanie stanów prawnych dróg gminnych;
31) występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych o bezpłatne przekazanie gruntów przeznaczonych na cele publiczne;
32) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
33) sporządzanie prognozy skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze oraz skutków budowy dużych obiektów handlowych w przypadku ustalenia w planie terenów przeznaczonych pod te obiekty;
34) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
35) wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego;
36) prowadzenie rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz właściwe ich przechowywanie;
37) wydawanie decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu;
38) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz stwierdzanie ich wygaśnięcia;
39) gromadzenie odpisów decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dotyczących zagospodarowania terenu oraz badanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;
40) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
41) prowadzenie negocjacji warunków wprowadzenia zadania rządowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
42) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi;
43) pełnienie nadzoru nad działalnością zarządców nieruchomości gminnych współpraca z zarządcami w zakresie administrowania lokalami mieszkalnymi;
44) wydawanie decyzji w sprawie ustalenia jednorazowych opłat, w związku z uchwaleniem lub zmianą planu;
45) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
46) naliczanie opłat adiacenckich;
47) wydawanie zezwoleń na zakładanie, prowadzenie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych;
48) wydawanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
49) prowadzenie spraw związanych ze zmianą granic miasta i gminy.
...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//