Dziś jest:

Strona Główna

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Piotr Karkowski
Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
tel.: 23 692 87 54
e-mail: piotr.karkowski@pultusk.pl

Maria Wodzyńska
inspektor ds. oświaty
tel.: 23 692 87 54
e-mail: maria.wodzynska@pultusk.pl

Agnieszka Niesiobędzka
główny specjalista ds. administracyjno-oświatowych
tel.: 23 692 87 54
e-mail: agnieszka.niesiobedzka@pultusk.pl

Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska
referent ds. kultury
tel.: 23 692 87 54
e – mail: marta.tyszkiewicz-wymyslowska@pultusk.pl

 

ZADAJ PYTANIE

%%control:BizFormControl?wydzialeks%%

 

Do zakresu działania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu należy w szczególności:

 

1) załatwianie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych;
2) utrzymanie gminnych jednostek oświatowych;
3) kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;
4) zatwierdzanie rocznych arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;
5) zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów;
6) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem przez burmistrza komisji konkursowej na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, sportowych i instytucji kultury gminnych jednostek organizacyjnych;
7) przedstawianie opinii w sprawie powoływania wicedyrektora jednostek oświatowych;
8) wnioskowanie o przyznanie nagród dyrektorom i nauczycielom;
9) dokonywanie wspólnie z kuratorium oceny pracy dyrektorów;
10) powoływanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
11) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;
12) prowadzenie spraw i ewidencja spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież;
13) organizowanie dowożenia dzieci do szkół;
14) opracowywanie projektu sieci i granic obwodów publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę;
15) podejmowanie decyzji w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w szkołach lub przedszkolach z powodu epidemii, chorób, klęsk żywiołowych czy też niekorzystnych warunków atmosferycznych;
16) wykonywanie zaleceń kuratorium wynikających z nadzoru pedagogicznego;
17) podejmowanie decyzji w sprawie uchwał rady pedagogicznej wstrzymanych przez dyrektora jednostki;
18) przygotowanie decyzji w sprawie przyznania zasiłku losowego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy;
19) przygotowanie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania pracodawcom prowadzącym kształcenie młodocianych;
20) prowadzenie postępowania wyjaśniającego na wniosek rady pedagogicznej o odwołanie dyrektora;
21) przedkładanie propozycji w zakresie wysokości dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów;
22) załatwianie spraw związanych z nadaniem imienia szkole;
23) opracowywanie zasad udzielania zniżek oraz zwalnianie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole;
24) wydawanie zezwoleń w sprawie indywidualnego nauczania ucznia;
25) przedkładanie propozycji opłat za świadczenia w przedszkolach i świetlicach szkolnych;
26) kontrolowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzonego na terenie gminy;
27) prowadzenie ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych:
a) odmowy wpisu do ewidencji szkół niepublicznych,
b) zezwolenia na założenie szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną,
c) wykreślenia z ewidencji szkół niepublicznych,
d) nadania niepublicznej szkole podstawowej, gimnazjum uprawnień szkoły publicznej,
e) cofnięcia uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej;
28) rejestr żłobków i klubów dziecięcych;
29) sporządzanie not obciążeniowych zgodnie z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
30) wykonywanie czynności administracyjno-technicznych oraz przygotowanie decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego;
31) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;
32) nadzór nad prawidłowym rozliczaniem dotacji na zakup podręczników dla szkół z terenu Gminy Pułtusk;
33) współdziałanie ze stowarzyszeniami zajmującymi się wspieraniem inicjatyw edukacyjnych;
34) prowadzenie spraw związanych z instytucjami kultury, m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia instytucji kultury, nadawania im statutów oraz zapewnienia instytucjom kultury właściwych warunków działania;
35) wyrażanie opinii, co do celowości likwidacji instytucji kultury;
36) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury;
37) prowadzenie spraw związanych z działalnością gminnych placówek kulturalnych;
38) prowadzenie rejestrów instytucji kultury;
39) współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie właściwego użytkowania obiektów zabytkowych;
40) współpraca z Miejskim Centrum Kultury i Sztuki, Pułtuską Biblioteką Publiczną im. Joachima Lelewela, Muzeum Regionalnym w zakresie realizacji ich zadań statutowych;
41) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi działającymi na terenie miasta;
42) współpraca ze szkołami w zakresie realizacji zadań w zakresie sportu;
43) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach budowy i remontów obiektów sportowych;
44) planowanie i kontrola realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu finansowanych z budżetu Gminy;
45) propagowanie działalności sportowej;
46) propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu;
47) aktywizowanie instytucji, stowarzyszeń i klubów na rzecz edukacji sportowej dzieci i młodzieży oraz współdziałanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży;
48) planowanie i koordynowanie rozwoju oraz upowszechnianie form kultury fizycznej we wszystkich środowiskach społecznych;
49) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
50) współpraca z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Pułtuską Radą Sportu;
51) współdziałanie z Samodzielnym Referatem Turystyki i Promocji w zakresie gminnych imprez kulturalnych i sportowych;
52) prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych w zakresie możliwości realizacji zadań w zakresie edukacji, kultury i sportu;
53) nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z zagranicznymi miastami partnerskimi i bliźniaczymi.
...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//