Dziś jest:

Strona Główna

Samodzielny Referat Biuro Rady Miejskiej

Dorota Pergół
Kierownik Samodzielnego Referatu Biuro Rady Miejskiej
tel.: 23 692 51 37
e – mail: dorota.pergol@pultusk.pl

Dorota Piekarska
główny specjalista ds. obsługi Rady i jej organów

tel.: 23 692 51 37
e – mail: dorota.piekarska@pultusk.pl

 


Do zakresu działania Samodzielnego Referatu Biura Rady Miejskiej należy w szczególności:

1) prowadzenie rejestru uchwał rady oraz zarządzeń burmistrza;
2) przedkładanie uchwał rady oraz zarządzeń burmistrza wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej – odpowiednio do właściwości organów nadzoru;
3) przygotowywanie dyspozycji dla kierowników zainteresowanych wydziałów dotyczących realizacji uchwał rady – odpowiednio do zakresu ich działania;
4) załatwianie spraw związanych z wyborami do parlamentu, organów gminy, organów jednostek pomocniczych gminy i innych organów władzy publicznej;
5) obsługa kancelaryjno¬-biurowa oraz merytoryczno¬-prawna rady i jej organów przy współpracy z radcą prawnym, a w tym organizacyjne przygotowanie sesji oraz posiedzeń komisji, opracowywanie materiałów z obrad oraz prowadzenie rejestrów uchwał, wniosków, opinii i interpelacji radnych, przekazywanie ich burmistrzowi;
6) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem zebrań, posiedzeń i spotkań burmistrza oraz ich obsługa;
7) zapewnienie prawidłowego przygotowania przez odpowiedzialnych pracowników materiałów na sesje i posiedzenia komisji;
8) przedkładanie uchwał rady burmistrzowi;
9) udział w opracowywaniu projektów działania rady na okres kadencji, rocznych i okresowych planów pracy rady i jej organów oraz informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów;
10) opracowywanie projektów uchwał rady;
11) współdziałanie z przewodniczącymi właściwych komisji rady, w szczególności w zakresie zapewnienia udziału komisji w przygotowaniu projektów uchwał, przepisów prawa miejscowego, koordynacji planów kontroli realizacji uchwał oraz współuczestniczenia w czynnościach kontrolnych organów kontroli państwowej i społecznej;
12) prowadzenie ewidencji radnych oraz czuwanie nad zabezpieczeniem ich praw;
13) opracowywanie na zlecenie przewodniczącego rady informacji, ocen, wniosków dla potrzeb rady lub jej organów;
14) opracowywanie planów spotkań radnych z wyborcami oraz dyżurów radnych dla przyjmowania wniosków, uwag i skarg wyborców;
15) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji obywateli zgłoszonych w czasie dyżurów przewodniczącego rady oraz radnych a także tych, które wpływają na adres rady lub jej organów, podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia przez kompetentne organy;
16) podejmowanie w zakresie zleconym przez przewodniczącego rady czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania rady z organizacjami działającymi na terytorium gminy;
17) współdziałanie w zakresie ustalonym przez przewodniczącego rady w planowaniu i organizowaniu konsultacji społecznych oraz podawaniu ich wyników do wiadomości publicznej;
18) udział w przygotowywaniu projektów wystąpień przewodniczącego rady oraz przewodniczących komisji rady;
19) organizowanie i obsługa narad i spotkań zwoływanych przez przewodniczącego rady;
20) prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem mandatów radnych, zmianami w składzie osobowym rady lub jej organów;
21) promocja działalności rady;
22) udział w organizowaniu przez radę uroczystych obchodów świąt państwowych i lokalnych;
23) wykonywanie innych prac zleconych przez przewodniczącego rady.

...

Wydarzenia

Galeria

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//