Dziś jest:

Strona Główna

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Martyna Turek
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
tel.: 23 692 87 46
e-mail: martyna.turek@pultusk.pl

Katarzyna Golatowska
podinspektor ds. wymiaru podatków lokalnych
tel.: 23 692 00 23
e – mail: katarzyna.golatowska@pultusk.pl

Dorota Gregajtys
inspektor ds. rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
tel.: 23 692 57 67
e – mail: dorota.gregajtys@pultusk.pl

Aneta Kamer
inspektor ds. wymiaru podatków lokalnych
tel.: 23 692 00 23
e – mail: aneta.kamer@pultusk.pl

Barbara Nożykowska
inspektor ds. podatku od środków transportowych
tel.: 23 692 57 67
e – mail: barbara.nozykowska@pultusk.pl

Beata Jarosik
referent ds. księgowości podatkowej
tel.: 23 692 57 67
e – mail: beata.jarosik@pultusk.pl

Monika Kordowska
referent ds. księgowości podatkowej
tel.: 23 692 57 67
e – mail: monika.kordowska@pultusk.pl

Anna Wydra
inspektor ds. opłat lokalnych
tel.: 23 692 57 67
e – mail: anna.wydra@pultusk.pl

Do zakresu działania Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości podatków i opłat, a także sporządzanie bilansów i sprawozdań z wykonania;
2) zapewnienie powszechności opodatkowania poprzez pobieranie podatku: od środków transportowych, rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego;
3) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłaty;
4) ewidencja inkasentów, nadzór nad inkasem sołeckim i rozliczanie zainkasowanych kwot podatków oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
5) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem należności z tytułu: czynszu dzierżawnego, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należności z tytułu mandatów, opłaty planistycznej, opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za trwały zarząd, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz należności z tyt. kosztów oraz innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
6) prowadzenie spraw związanych z poborem oraz zwrotem opłaty skarbowej;
7) prowadzenie windykacji należności cywilnoprawnych;
8) nadzór nad bieżącym pobieraniem i odprowadzaniem do budżetu opłaty miejscowej;
9) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji należnych opłat oraz postępowania zabezpieczającego;
10) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków lokalnych;
11) rozliczanie podatku od towarów i usług z zakresu działalności Urzędu Miejskiego;
12) podejmowanie działań na rzecz pełnej realizacji wpływów na poczet należności budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz likwidacji zaległości podatkowych;
13) wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów wykonawczych bezzwłocznie po upływie terminów płatności rat podatkowych i opłat;
14) wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości;
15) sprawy dotyczące stosowania ulg i zwolnień w podatkach i opłatach w ramach posiadanych uprawnień;
16) współpraca z KRUS w zakresie opłacania składek z tytułu ubezpieczenia rolników w okresie od 01.07.1977 r. do 30.09.1993 r.
17) terminowe i wyczerpujące załatwianie wpływających skarg, odwołań i podań dotyczących podatków i opłat lokalnych;
18) współdziałanie z regionalną izbą obrachunkową;
19) zaliczanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach wsi do innego okręgu podatkowego niż określony dla gminy na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o podatku rolnym.

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//