Dziś jest:

Strona Główna

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Danuta Łada
Kierownik Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
tel.: 23 692 50 31
e – mail: danuta.lada@pultusk.pl

Ina Lesiuk
podinspektor ds. programów unijnych
tel.: 23 692 50 31
e – mail: ina.lesiuk@pultusk.pl

Elżbieta Cachel
inspektor ds. programów unijnych
tel.: 23 692 81 25
e – mail: elzbieta.cachel@pultusk.pl

Katarzyna Domańska
inspektor ds. rozliczeń inwestycji
tel.: 23 692 81 25
e – mail: katarzyna.domanska@pultusk.pl

Marian Lisiecki
główny specjalista ds. inwestycji
tel.: 23 692 81 25
e – mail: marian.lisiecki@pultusk.pl

Jarosław Turek
podinspektor ds. programów unijnych
tel.: 23 692 50 31
e – mail: jaroslaw.turek@pultusk.pl

Aleksandra Wnorowska
podinspektor ds. programów unijnych
tel.: 23 692 00 68
e – mail: aleksandra.wnorowska@pultusk.pl

Beata Czubkowska
główny specjalista ds. inwestycji
tel.: 23 692 50 31
e – mail: beata.czubkowska@pultusk.pl

Monika Wojtczak
podinspektor ds. rewitalizacji
tel.: 23 692 50 31

Do zadań Referatu Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych należy w szczególności:

1) planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych w zakresie:

a) obiektów kubaturowych gminy,

b) zaopatrzenia w wodę,

c) zaopatrzenia w energię elektryczną,

d) kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

e) oczyszczania ścieków komunalnych,

f) urządzeń sanitarnych,

g) wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych,

h) gminnych dróg i mostów,

i) urządzeń sportowo­-rekreacyjnych,

j) budownictwa komunalnego;

2) udział w opracowaniu lub aktualizacji i zatwierdzaniu programu gospodarczego gminy i generalnych koncepcji w zakresie inżynierii miejskiej;

3) udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych projektu programu gospodarczego gminy, przy uwzględnieniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb społecznych;

4) określanie rozmiaru inwestycji, wybór w trybie zamówień publicznych jednostki projektowej, uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót;

5) koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych;

6) ustalanie kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu na dany rok;

7) dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień i zrealizowanie umowy o wykonanie robót lub wykonanie usług;

8) przygotowywanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego;

9) sporządzanie wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów;

10) wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów podejmowanych na podstawie uchwały rady i finansowanych z budżetu gminy;

11) koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót, o których mowa w pkt 10;

12) przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczenie jej kosztów poprzez:

a) sprawdzenie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę,

b) sporządzenie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów,

c) wyegzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych,

d) sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie przekazania inwestycji do użytkowania;

13) opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów w zakresie zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi;

14) prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości realizacji zadań infrastrukturalnych gminy na rzecz organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwa;

15) nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy;

16) wdrażanie strategii rozwoju społeczno­-gospodarczego gminy, w tym opracowywanie programów operacyjnych do strategii;

17) wyszukiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o Unii Europejskiej oraz funduszach pomocowych, w szczególności strukturalnych;

18) prowadzenie monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym analizowanie programów europejskich i krajowych pod kątem możliwości wykorzystania ich na terenie gminy oraz przedkładanie informacji z tego zakresu burmistrzowi, komórkom organizacyjnym urzędu oraz jednostkom organizacyjnym gminy;

19) pozyskiwanie informacji o podmiotach oferujących pomoc finansową i warunkach stawianych projektom i wnioskodawcom ubiegającym się o środki pomocowe;

20) koordynacja działań urzędu, komórek organizacyjnych urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółek gminy w zakresie:

a) wyboru projektów do realizacji ubiegających się o wsparcie finansowe,

b) organizacji przygotowania i realizacji projektów,

c) przygotowania wniosków aplikacyjnych i niezbędnej do uzyskania dofinansowania dokumentacji,

d) monitoringu realizacji projektów, sprawozdawczości oraz rozliczenia dotacji,

e) przygotowywania informacji i zapewnienia właściwej promocji projektom realizowanym z udziałem środków zewnętrznych, w szczególności z udziałem środków UE,

f) wnioskowania o zabezpieczenie w budżecie gminy udziału własnego gminy niezbędnego do realizowanych projektów;

21) podejmowanie działań i kreowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej;

22) docieranie z informacją o ogłoszonych konkursach i programach do osób
i podmiotów, które mogą być nią zainteresowane oraz udzielanie informacji na temat funduszy pomocowych;

23) opracowanie zasad gromadzenia informacji związanych z realizacją Strategii;

24) gromadzenie i analiza danych związanych z realizacją zadań strategicznych;

25) opracowywanie zestawień z realizowanych działań strategicznych, ich analiza i raportowanie;

26) monitorowanie działań strategicznych i przygotowywanie wniosków o aktualizację Strategii oraz innych dokumentów strategicznych;

27) koordynowanie przygotowywania propozycji programów operacyjnych i ustalanie metodyki ich opracowania;

28) monitorowanie efektów i mierników realizowanych zadań strategicznych;

29) opracowywanie informacji dotyczących pracy referatu – do publikacji w BIP;

30) koordynowanie zadań związanych z wdrażaniem i ciągłym doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w zakresie zarządzania projektami;

31) monitorowanie, gromadzenie danych i przekazywanie informacji o możliwościach pozyskania zewnętrznych środków finansowych dla samorządu, organizacji pozarządowych i innych podmiotów z terenu gminy;

32) konsultowanie aplikacji o dofinansowanie zewnętrzne;

33) koordynowanie realizacji projektów finansowanych przy udziale funduszy zewnętrznych (w tym wnioski o dofinansowanie i płatność, sprawozdawczość itp.).

 

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//