Dziś jest:

Strona Główna

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marianna Bochenek
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tel.: 23 692 51 11
e-mail: marianna.bochenek@pultusk.pl

Jolanta Zygmuntowicz
referent ds. ochrony środowiska i przyrody
tel.: 23 692 51 11
e – mail: jolanta.zygmuntowicz@pultusk.pl

Justyna Zawrot
podinspektor ds. komunikacji i transportu
tel.: 23 692 82 14
e – mail: justyna.zawrot@pultusk.pl

Emilia Czarnecka
podinspektor ds. utrzymania porządku i czystości
oraz gospodarki odpadami
tel.: 23 692 59 99
e-mail: emilia.czarnecka@pultusk.pl

Barbara Godlewska
referent ds. gospodarki odpadami
tel.: 23 692 59 99
e-mail: barbara.godlewska@pultusk.pl

Ewa Węgłowska
inspektor ds. gospodarki komunalnej
tel.: 23 692 51 11
e – mail: ewa.weglowska@pultusk.pl

 

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) opiniowanie zmiany charakteru użytkowania gruntu, z rolnego na leśny;

2) opiniowanie wniosków: o przyznanie dotacji na zalesienie gruntów, o uznanie lasu za ochronny;

3) wykładanie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu z powiadamianiem o tym fakcie właścicieli lasów;

4) gospodarowanie zasobami wodnymi służącymi zaspokojeniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z zasobami gminnymi;

5) wyznaczanie za odszkodowaniem, na części nieruchomości przyległej do wód, dostępu do wody objętej powszechnym korzystaniem;

6) nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, gdy spowodowana przez niego zmiana stanu wody na gruncie wpływa szkodliwie na grunty sąsiednie;

7) zatwierdzanie ugody w sprawie zmian stanu wody na gruntach na wniosek ich właścicieli;

8) wyznaczanie miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód;

9) utrzymanie urządzeń wodnych będących własnością gminy;

10) współdziałanie z komórką ds. zarządzania kryzysowego w przygotowaniu planów ochrony przed powodzią oraz suszą;

11) opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym, zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczących dotacji przedmiotowych, na wykonanie urządzeń melioracji wodnych na warunkach określonych w prawie wodnym;

12) nadzór nad przedsiębiorstwem wodociągowo­-kanalizacyjnym w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy;

13) udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków;

14) sprawdzanie planów rozwoju i modernizacji urządzeń pod kątem zgodności z przepisami ustawy i weryfikacja kosztów przedsiębiorstwa pod względem celowości ich ponoszenia;

15) przeprowadzanie postępowań w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;

16) nakładanie obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczenia lub monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

17) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością burmistrza;

18) sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa;

19) sporządzanie raportów z wykonania programów i przedstawianie ich radzie;

20) gromadzenie informacji uproszczonych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska  i okresowe przedkładanie ich wojewodzie;

21) wykonywanie okresowych pomiarów poziomów w środowisku substancji wprowadzanych w związku z eksploatacją dróg gminnych;

22) przygotowanie rocznych projektów zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i przedstawianie go do zatwierdzenia radzie;

23) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu burmistrza;

24) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;

25) wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku;

26) udzielanie pomocy organizacjom ekologicznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska;

27) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

28) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości;

29) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów;

30) tworzenie nowych i utrzymanie w należytym stanie istniejących gminnych terenów zieleni i zadrzewień;

31) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

32) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnych;

33) udział w pracach gminnego zespołu reagowania kryzysowego w zakresie ochrony przed powodzią;

34) nadzór nad prowadzeniem zadań powierzonych, dotyczących prowadzenia targowisk, wysypisk komunalnych, szaletów publicznych;

35) wykonywanie bieżących napraw i remontów, utrzymywanie i zarządzanie grobami i cmentarzami wojennymi;

36) pełnienie nadzoru nad działalnością zarządców nieruchomości gminnych w zakresie remontów budynków komunalnych;

37) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, sporządzanie założeń i planów w tym zakresie, współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi;

38) utrzymanie porządku i czystości na terenach przylegających do ogrodów działkowych, jeśli obowiązek ten z mocy przepisów szczególnych nie ciąży na jednostkach organizacyjnych i osobach fizycznych innych niż ogrody działkowe;

39) doprowadzanie do rodzinnych ogrodów działkowych dróg dojazdowych, energii elektrycznej, zaopatrzenie w wodę oraz zapewnienie w ramach komunikacji publicznej potrzeb ogrodów działkowych;

40) opiniowanie projektów prac geologicznych;

41) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną;

42) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi i przekazanie ich do schroniska;

43) prowadzenie rejestru właścicieli psów;

44) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach;

45) współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu obszarów gminy, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny;

46) współdziałanie w zalesianiu gruntów osób fizycznych;

47) prowadzenie spraw związanych z rozrodem zwierząt gospodarskich, zaopatrzenia w rozpłodniki, kontrolowanie punktów kopulacyjnych i inseminacyjnych w terenie;

48) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt;

49) wyznaczanie biegłego do wyceny zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zaraźliwej;

50) finansowanie akcji stosowania środków ochronnych i nadzoru na obszarze gminy zwalczających chorobę zaraźliwą;

51) załatwianie spraw związanych ze zgłoszeniem chorób, szkodników i chwastów, przyznawanie zasiłków właścicielom gruntów rolnych, którzy w wyniku występowania chorób, szkodników i chwastów ponieśli straty materialne;

52) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi;

53) nakazywanie posiadaczom gruntów zniszczenia zasiewów lub zasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności;

54) podawanie do wiadomości publicznej zarządzeń Państwowego Lekarza Weterynarii w zakresie tymczasowych środków zmierzających do umiejscowienia choroby i nadzór nad ich wykonaniem;

55) monitorowanie prac w rolnictwie i udzielanie pomocy w zaopatrzeniu w środki produkcji;

56) sporządzanie statystyki rolniczej i udział w pracach dotyczących spisów rolnych;

57) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, w tym nadzór właścicielski nad spółkami gminnymi;

58) zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg, określone dla zarządcy dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Pułtusk, wynikające z obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych i Prawo o ruchu drogowym:

a) utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

b) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego, wnioskowanie zmian w istniejącej organizacji ruchu drogowego, realizacja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu),

c) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,

d) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,

e) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

f) opiniowanie budowy ogrodzeń od strony dróg publicznych gminnych,

g) prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o transporcie drogowym;

59) współpraca z zarządami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w celu właściwego utrzymania nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynieryjnych i innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi;

60) zadania w zakresie gospodarki odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:

a) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy,

b) prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

c) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym w zakresie selektywnego zbierania odpadów,

d) weryfikacja i aktualizacja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli poszczególnych nieruchomości na podstawie przedłożonych deklaracji oraz wprowadzanie danych z tych deklaracji do odpowiedniego systemu elektronicznego,

e) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f) nadzór nad realizacją zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady od właścicieli nieruchomości,

g) nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2 ustawy, na przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

h) analiza kwartalnych sprawozdań przedłożonych przez podmiot odbierający odpady komunalne oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

i) coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie oraz bilansowanie wysokości opłat i kosztów systemu;

61) zadania w zakresie gospodarki odpadami wynikające z ustawy o odpadach, a pozostające w kompetencjach samorządu gminnego;

62) budowanie i rozwijanie współpracy ze Specjalną Strefą Ekonomiczną.

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//