Dziś jest:

Strona Główna

Referat Budżetu

Lidia Popowska
główny specjalista ds. księgowości
tel.: 23 692 09 72
e – mail: lidia.popowska@pultusk.pl

Marta Elak
podinspektor ds. płac i rozrachunków publiczno-prawnych
tel.: 23 692 09 72
e-mail: marta.elak@pultusk.pl

Sylwia Ziółkowska
referent ds. księgowości
tel.: 23 692 58 54
e – mail: sylwia.ziolkowska@pultusk.pl

 

Do zakresu działania Referatu Budżetu należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu gminy;
2) opracowywanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu;
3) przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
4) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu;
5) opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
6) finansowanie powiązanych z budżetem gminy jednostek organizacyj¬nych oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich gospodarką finansową;
7) prowadzenie rachunkowości budżetu gminy oraz urzędu, a także przygotowanie i wprowadzanie zmian w Polityce rachunkowości;
8) dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno¬ – finansowej gminy i sporządzanie materiałów w tym zakresie oraz referowanie o powyższym na posiedzeniach organów samorządu;
9) sporządzanie sprawozdań budżetowych Urzędu Miejskiego i jednostki samorządu terytorialnego;
10) sporządzanie sprawozdania Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego;
11) sporządzanie sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego oraz skonsolidowanego bilansu gminy;
12) sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu Miejskiego, list płac z tytułu umów cywilno – prawnych oraz list zryczałtowanych diet z tytułu pełnienia funkcji społecznych;
13) sporządzanie list wypłat przyznanych stypendiów za osiągnięcia wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
14) prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego;
15) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS;
16) terminowe odprowadzanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, wypadkowego i Funduszu Pracy;
17) sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych;
18) dokonywanie terminowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
19) sporządzanie wniosków o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;
20) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z płac;
21) wydawanie zaświadczeń o zarobkach oraz wydawanie zaświadczeń Rp – 7 do celów emerytalnych i rentowych pracowników Urzędu Miejskiego;
22) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego oraz sporządzanie sprawozdawczości dotyczących środków trwałych;
23) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
24) wycena i rozliczenie inwentaryzacji;
25) naliczenie, prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń z Urzędem Wojewódzkim w zakresie zwrotu wydatków poniesionych na Fundusz Sołecki;
26) dokonywanie weryfikacji aktywów i pasywów;
27) sporządzanie not obciążeniowych za przekazaną w użytkowanie stronę internetową programu informatycznego „Biuletyn Informacji Publicznej” /BIP/;
28) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
29) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej sum depozytowych;
30) ewidencja księgowa gwarancji ubezpieczeniowych;
31) współdziałanie z urzędem skarbowym w zakresie planowania i rozliczeń należności budżetowych w zakresie dochodów realizowanych przez urząd skarbowy na rzecz budżetu gminy;
32) współdziałanie z regionalną izbą obrachunkową.

...

Wydarzenia

Galeria

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//