Remont piwnic pod wieżą ratuszową
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W projekcie adaptacji piwnic starego ratusza przewidziano: przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych wraz z budową schodów zewnętrznych oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania łącznika pomiędzy wieżą ratuszową a budynkiem ratusza z pomieszczenia informacji turystycznej na sezonową kawiarnię.

Inwestycja w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych wraz
z budową schodów zewnętrznych została zaplanowana w ramach projektu pn.: „Wzrost potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Dofinansowanie w kwocie 492 000 złotych.

Inwestycja w zakresie przebudowy łącznika pomiędzy wieżą ratuszową a budynkiem ratusza na sezonową kawiarnię zostanie zrealizowana ze środków własnych Gminy Pułtusk.

Przedmiot zamówienia inwestycyjnego obejmuje w szczególności:

PIWNICE:

 1. usunięcie i wywóz ziemi z zasypanych piwnic,
  1. usunięcie ziemi z nad sklepień i obniżenie poziomu posadzek,
  1. wykonanie fundamentów  i stropów żelbetowych,
  1. wykonanie posadzek w piwnicy,
  1. wykonanie warstw wykończeniowych nad sklepieniami,
  1. montaż posadzki z płyt granitowych,
  1. montaż i krat do wentylatorni i piwnicy,
  1. wykonanie  schodów,
  1. konserwacja ścian i sklepień – wątki kamienne i ceglane,
  1.  montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
  1. instalacja gniazd w piwnicy,
  1. iluminacja w piwnicy,
  1.  oświetlenie podsufitowe,
  1. oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
  1. instalacja grzejników elektrycznych i wentylatorów kanałowych,
  1. pomiary instalacji elektrycznej,
  1. w szczególności ogrzewanie podłogowe,
  1.  montaż windy/platformy dla osób niepełnosprawnych.

 ŁĄCZNIK:

 1. wykucie otworów na stolarkę,
  1. montaż stolarki,
  1. wykonanie instalacji  sanitarnej,
  1. wykonanie ogrzewania podłogowego,
  1. wykonanie posadzek,
  1. wykonanie ścianek działowych,
  1. inne prace wykończeniowe i wyposażenie.

Prace są realizowane pod nadzorem archeologicznym.

W trakcie prowadzonych robót budowlanych związanych z adaptacją piwnic starego ratusza odkryto dodatkowe pomieszczenia piwniczne, które pozostawały dotychczas zamurowane. Są one pozostałością budynku ratusza miejskiego, który powstał w 1728 r. i został rozebrany na początku XX wieku. O tym fakcie został poinformowany Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych