Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W środę 18 marca 2020 r. Gmina Pułtusk podpisała umowę na realizację robót związanych z przebudową kolejnej drogi na terenie miasta Pułtusk – ulicy Bartodziejskiej. Inwestycja realizowana jest w partnerstwie z Powiatem Pułtuskim na zasadzie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia zadania publicznego na odcinkach dróg stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy
ul. Brokowskiej 37.

Zakres prac obejmuje m. in.:

  1. wykonanie odwodnienia drogi w postaci sieci kanalizacji deszczowej,
  2. wykonanie przebudowy nawierzchni bitumicznej jezdni,
  3. wykonanie chodnika z nawierzchnią z kostki betonowej, ciągu pieszo-rowerowego z nawierzchnią bitumiczną oraz zjazdów,
  4. wykonanie elementów organizacji ruchu.

W planie realizacji zadania założono również montaż elementów obsługi uczestników ruchu rowerowego: wiat i stojaków rowerowych, punktów samoobsługi serwisowej, punktu monitoringu wizyjnego oraz oświetlenia.

W wyniku realizacji zadania powstanie blisko 0,67 km ścieżki rowerowej.

Całkowita wartość robót przewidzianych w umowie z wykonawcą wynosi 2.933.306,64 zł, a termin ich zakończenia przewidziano na 30 września 2020 r.

Budowany odcinek ścieżki będzie się łączył ze zrealizowanymi w 2019 r. ścieżkami w ulicach Słowackiego
i Gajkowicza. Będzie to kolejny etap realizacji ciągu pieszo-rowerowego łączącego starą część miasta Pułtusk z dzielnicą Popławy w osi wschód-zachód, którego docelowy przebieg ma objąć również ulicę Graniczną i ulicę Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.  

Inwestycja realizowana jest jako część zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej
w subregionie ciechanowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych