RYNEK W PUŁTUSKU
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Otoczenie najdłuższego rynku w Europie zmienia się z dnia na dzień.

W tym tygodniu oprócz prac drogowych zostały nasadzone nowe drzewa gat. głóg pośredni ‘Paul Scarlett’ oraz klon kulisty Acer platanoides ‘Globosum’ w pozostawionych na ten cel rezerwach w chodniku. Nadal rosnąć będą jesiony na końcu ul. Rynek z uwagi na brak zgody MWKZ (Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Mniejsze drzewa zabezpieczone zostały kratami. Na remontowanej stronie ulicy ustawiono nowe kosze uliczne i stojaki na rowery. Remontowany jest również podjazd dla niepełnosprawnych przy Ratuszu.

W ramach zadania zamontowane będą nowe tabliczki informacyjne z nazwami ulic i instytucjami.

Pod koniec września planowane jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu na ulicach Rynek, Staszica i Szkolnej. Ruch na ul. Rynek będzie okrężny. Także ulice Staszica i Szkolna będą ulicami  jednokierunkowymi.

Rosnąca liczba pojazdów powoduje konieczność wprowadzania rozwiązań regulujących natężenie ruchu wokół zabytkowej części miasta. Nowa organizacja ruchu przedstawia proponowane miejsca lokalizacji parkometrów, jednak w bieżącym roku gmina nie planuje wprowadzenie strefy płatnego parkowania w obrębie Rynku.

oprac. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych