NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 10 miasta przy ul. Henryka Sienkiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 252/4 o powierzchni 0,1618 ha

NA SPRZEDAŻ MAPA

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. nr ewid. 252/4 położona w obrębie 10 miasta Pułtusk

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: OS1U/00038268/7

Powierzchnia nieruchomości: 0,1618 ha

Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość znajduje się na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego miasta Pułtuska, wpisanego do rejestru zabytków. Nieruchomość jest zabudowana murowanym budynkiem kaplicy cmentarnej. Na mapie sytuacyjno-wysokościowej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pułtusku, na w/w nieruchomości wykazywane są urządzenia infrastruktury technicznej. Nie wyklucza się przebiegu innych urządzeń infrastruktury technicznej.

Data i godzina przetargu: 12.11.2019r. godz.900

Cena wywoławcza: 360 000 zł

Wysokość wadium: 36 000 zł

Termin wpłaty wadium upływa w dniu: 08.11.2019r.

Link do ogłoszenia: http://bip.pultusk.pl/?a=8176


Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 11 miasta Pułtusk, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 61/11 o powierzchni 0,4270 ha.

Budynek koszar na sprzedaż - wizualizacja

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. nr ewid. 61/11 położona w obrębie 11 miasta Pułtusk

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: OS1U/00056608/5

Powierzchnia nieruchomości: 0,4270 ha

Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków prowadzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W dniu 28.09.2017r. została wydana decyzja Nr 129/2017 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na odbudowie, przebudowie, nadbudowie budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy, na terenie działki nr ewid. 61/11 w obrębie 11 miasta Pułtusk.

Data i godzina przetargu: 08.11.2019r. godz.900

Cena wywoławcza: 1 540 000 zł

Wysokość wadium: 150 000 zł

Termin wpłaty wadium upływa w dniu: 04.11.2019r.

Link do ogłoszenia: http://bip.pultusk.pl/?a=8075

SPRZEDAŻ BUDYNKU KOSZAR - MAPA WIZUALIZACYJNA

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 23 miasta Pułtusk przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 51/7, 60/4 i 67/1 o łącznej powierzchni 0,9074 ha.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. nr ewid. 51/7, 60/4 i 67/1 położone w obrębie 23 miasta Pułtusk

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: OS1U/00038421/8, OS1U/00023378/3, OS1U/00014285/8

Powierzchnia nieruchomości: 0,9074 ha (łącznie)

Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość  położona jest na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na nieruchomości rosną drzewa i krzewy, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa.

W dniu 29.08.2018r. została wydana decyzja Nr 44/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie żłobka miejskiego, na terenie działki nr ewid. 67/1 w obrębie 23 miasta Pułtusk.

Na mapie sytuacyjno-wysokościowej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pułtusku, na w/w nieruchomości wykazywane są urządzenia infrastruktury technicznej. Nie wyklucza się przebiegu innych urządzeń infrastruktury technicznej. Koszt ewentualnej przebudowy urządzeń infrastruktury znajdujących się na nieruchomości nie będą obciążały Gminy Pułtusk.

Data i godzina przetargu: 08.11.2019r. godz.930

Cena wywoławcza: 900 000 zł

Wysokość wadium: 90 000 zł

Termin wpłaty wadium upływa w dniu: 04.11.2019r.

Link do ogłoszenia: http://bip.pultusk.pl/?a=8076