Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W Gminie Pułtusk funkcjonują dwa punkty zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Rybitew 32 i Płocochowo przy numerze 95. Punkty selektywnej zbiórki odpadów czynne są od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00, w soboty od 8:00 do 14:00.

Odpady oddawane są na PSZOK na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wniesionej opłaty.

Na  PSZOK-u Rybitew 32  odbierane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:

 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 • szkło, opakowania ze szkła,
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Na  PSZOK-u Płocochowo przy numerze 95  odbierane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:

 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 • szkło, opakowania ze szkła,
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
 • baterie i akumulatory,
 • chemikalia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • przeterminowane leki,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlano – rozbiórkowe,
 • metale,
 • popiół.

UWAGA! W PSZOK nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Dokumenty wymagane do skorzystania z PSZOK-u– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Pułtusk, dowód uiszczenia ostatniej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.