Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W środę 17 marca br. została podpisana umowa na utworzenie Centrum Kulturalnego przy ul. Rynek 13 w Pułtusku – poprzez przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyposażeniem. Przekazanie placu budowy nastąpiło
w dniu 19 marca 2020 r.

Wykonawcą inwestycji jest Firma  eMPOL Jarosław Maliszewski, 07-215 Obryte, Sokołowo Parcele 10.

Koszty Inwestycji 1.877.777,77 zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych w kwocie: 1.326.838,40 zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach  projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie.

Planowany zakres robót budowlanych do wykonania to między innymi:

 1. osuszenie murów piwnic,
 2. demontaż drewnianych stropów wraz ze schodami i balkonem oraz wykonanie nowych  elementów żelbetowych,
 3. wykonanie prac remontowych i wzmacniających stropu nad piwnicą,
 4. przebudowę dachu wraz z wymianą pokrycia,
 5. naprawa ścian i częściowe  wyburzenia ścian wewnętrznych oraz wymurowanie nowych,
 6. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 7. prace elewacyjne,
 8. prace instalacyjne i przyłącza do sieci,
 9. prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne,
 10. zagospodarowanie terenu,
 11. wyposażenie obiektu.

Przeprowadzone prace pozwolą na odtworzenie architektonicznych walorów budynku, dostosowując go jednocześnie do nowych funkcji w nowoczesnej formie.

Centrum Kulturalne przy ul. Rynek 13 w Pułtusku będzie pełniło funkcję wystawową, promowało regionalne potrawy, wyroby i sztukę Pułtuska oraz jego okolic.

Będzie to nowoczesny ośrodek promujący region i miejsce, gdzie okoliczni twórcy, koła gospodyń i hobbyści będą mogli wystawiać swoje wyroby, korzystać z pomocy, promocji i reklamować swoje produkty.

W ramach inwestycji zostanie zakupione wyposażenie Centrum, tj. witryny wystawowe, stanowiska do haftu i koronkarstwa kurpiowskiego oraz wyposażenie do prowadzenia nauki wikliniarstwa.

Zostanie utworzona multimedialna sala do edukacji artystycznej i różnego rodzaju spotkań tematycznych.

Obiekt ten zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Centrum  będzie dostępne przez 6 dni w tygodniu i zarządzane przez Urząd Miejski w Pułtusku.

Planowane jest przeniesienie Wydziału Edukacji i Promocji z budynku przy ul. Staszica 35 w Pułtusku oraz punktu informacji turystycznej, które w ramach działań własnych będą sprawowały pieczę nad organizacją i udostępnianiem obiektu dla ww. celów.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych