Pułtusk gmina mapa
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Burmistrz Miasta Pułtusk przeznaczył do wydzierżawienia grunt stanowiący część działki nr ewid. 6/18 oraz działkę nr ewid. 6/19, położone w obrębie 13 miasta Pułtusk.

Przedmiotowe działki objęte są księgą wieczystą KW OS1U/000038242/9.

W/w działki położone są na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w celu poprawy zagospodarowania terenu oraz przejazdu do działki nr ewid. 5/5 położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk.
Powierzchnia działki nr ewid. 6/19 wynosi 0,0009 ha oraz powierzchnia części działki nr ewid. 6/18 przeznaczonej do wydzierżawienia wynosi ok. 0,0030 ha, co łącznie stanowi ok. 0,0039 ha.
Wysokość czynszu dzierżawnego za 1 rok wynosi -15,60 zł + należny podatek VAT.
Czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu jednorazowo w ciągu roku z dniem 1 stycznia każdego roku o 0,7 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP obowiązującej w tym dniu począwszy od 1 stycznia 2020 r.
Czas trwania umowy dzierżawy – 3 lat.
Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – do 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

Wszelkich informacji dotyczących umowy dzierżawy gruntu udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miejskiego w Pułtusku ( telefon 23 306 72 05).