Dziś jest:

Strona Główna

INFORMACJA O WZROŚCIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE PUŁTUSK

 

Zmiana opłat wprowadzona w gminie Pułtusk wynika z konieczności urealnienia kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w istniejącym systemie gospodarki odpadami.

Największe koszty generują odpady komunalne niesegregowane zmieszane, które należy wydzielić z całości odpadów komunalnych i przekazać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Woli Pawłowskiej koło Ciechanowa i koszty usług regularnego odbioru odpadów wytworzonych na nieruchomościach. Szacunkowe miesięczne koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów wynoszą 496 000 zł.

Na podstawie sprawozdań z poprzednich lat oraz danych za rok 2018 r ilość odpadów zmieszanych w gminie Pułtusk wyniosła 6500 ton odpadów i 800 ton frakcji segregowanych. Zakłada się około 9 % wzrostu ilości odpadów.  To oznacza, iż w roku 2019 roczne koszty unieszkodliwiania w zewnętrznej regionalnej instalacji wyniosą ponad 3 300 000 zł.

Koszty wynikają z obowiązku właściwego sposobu postępowania z odpadami komunalnymi, określonego obowiązującymi przepisami tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wskazanie lokalizacji instalacji regionalnej znajduje się natomiast w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza.

Poziom zwiększenia opłat w gminie Pułtusk wynika ze wzrostu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które nie były poddane odpowiedniej regulacji. Opłata ustalona w 2013 roku nie była zmieniana. Jednocześnie znacznie wzrosła ilość odpadów, od roku 2015 ponad dwukrotnie.

Przyczynami wzrostu opłat są:

 • wzrost opłat za korzystanie ze środowiska na potrzeby składowania odpadów,
 • wzrost kosztów przyjęcia i unieszkodliwiania odpadów przez regionalne instalacje,
 • wzrost kosztów transportu,
 • niedokładności w ilości zadeklarowanych odpadów.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują ściśle określone zadania. Są nimi:

 • odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
 • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługa administracyjna systemu;
 • edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
 • koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach.

Nie ma możliwości, by środki z opłat zostały przeznaczone na inne wydatki, w szczególności pokrycie strat lub skutków ewentualnych nieprawidłowości gospodarki odpadami.

Po wprowadzeniu podwyższonych opłat w gminie Pułtusk klasyfikują się one w grupie najniższych kwot wśród gmin naszego rejonu.

Ceny za odbiór odpadów
segregowanych niesegregowanych
Pułtusk gospodarstwo jednoosobowe 12,00 zł gospodarstwo jednoosobowe 24,00 zł
Pułtusk działki letniskowe ryczałt 117,00 zł ryczałt 234,00 zł
Wyszków od osoby 12,50 zł od osoby 25,00 zł
Ciechanów od osoby  13,00 zł  od osoby 25,00 zł
Nowy Dwór od osoby 13,00 od osoby 20,00 zł
Zakroczym  od osoby 13,50 zł od osoby 20,00 zł
Nieporęt  od osoby 18,00 zł od osoby 40,00 zł
Serock od osoby 20,00 zł od osoby 40,00 zł
Serock działki letniskowe ryczałt 240,00 zł ryczałt 480,00 zł

 

Zwiększenie zakresu segregacji odpadów i odzysku surowców wtórnych, o które apelujemy służyć będzie stabilizacji kosztów prawidłowego funkcjonowania gminnego systemu odpadów. Zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, selektywnie zbiera się:

1) papier w pojemnikach koloru niebieskiego, 2) szkło w pojemnikach koloru zielonego 3) metale i tworzywa sztuczne w pojemnikach koloru żółtego, 4) odpady ulegające biodegradacji, z uwzględnieniem bioodpadów w pojemnikach koloru brązowego.

W celu ograniczenia wzrostu opłat podejmowane są działania:

 • uszczelnienia systemu opłat przez związanie opłat z ilością wytwarzanych odpadów,
 • zwiększenia poziomu recyklingu, zwłaszcza w nieruchomościach wielorodzinnych,
 • aktualizacji deklaracji w aspekcie ilości zamieszkałych osób,
 • informacyjne w zakresie popularyzowania w społeczności korzyści płynących z segregacji i recyklingu odpadów.

dodano: 08/01/2019

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//